Unn­gå smitte­fare

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Ak­ku­rat som oss menn­ek­ser, kan kat­ter også ram­mes av al­vor­lig syk­dom. Du har sik­kert hørt om både katte­pest, kat­te-hiv og ra­bies. Men ikke få pa­nikk: Kunn­skap er makt når det gjel­der å unn­gå dis­se fæle syk­dom­me­ne.

Inne­kat­ter er som re­gel godt skjer­met mot smit­te fra and­re kat­ter. De er også godt be­skyt­tet mot flått, lop­per og and­re pa­ra­sit­ter, og de le­ver der­for også van­lig­vis len­ger enn kat­ter som får være ute.

I Nor­ge er imid­ler­tid de fles­te kat­ter ute, og det er også van­lig at kat­ter vak­si­ne­res mot katte­pest, her­pes­vi­rus, katte­in­flu­en­sa og even­tu­elt også kla­my­dia, der­som kat­ten stil­les ut og bru­kes i avl. Det er også stren­ge reg­ler for vak­si­ne­ring av kat­ter som tas med over gren­sen til Nor­ge, blant an­net må al­le kat­ter som im­por­te­res el­ler har vært uten­lands, vak­si­ne­res mot ra­bies.

Uan­sett er det bes­te du kan gjø­re å lære om dis­se syk­dom­me­ne, slik at du vet hva du skal gjø­re om noen av dem ram­mer katte­pu­sen din.

FIV over­fø­res fra katt til katt, som re­gel ved bitt un­der en slåss­kamp, men der­som mo­ren er smitte­bæ­rer, kan hun også over­fø­re vi­ru­set til katt­un­ge­ne sine ved fød­se­len. Det fin­nes ikke noen be­hand­ling for sel­ve vi­ru­set, men si­den det er and­re in­fek­sjo­ner som ut­gjør fa­ren, kan man be­hand­le dis­se. Syk­dom­men kan hol­des un­der kon­troll ved rik­tig opp­føl­ging av ve­te­ri­nær og et til­pas­set kost­hold.

FELV er svært smitt­somt, og vi­ru­set over­fø­res gjen­nom kropps­væs­ker som blod, urin og spytt. Kat­ter som de­ler vanns­kål og katte­kas­se, el­ler som stel­ler hver­and­re, er der­for ut­satt for å smit­te hver­and­re.

Du kan vak­si­ne­re kat­ten både mot FIV og FELV, så spør ve­te­ri­næ­ren om det­te så snart du har fått kat­ten din i hus. Det er også vik­tig å være klar over at vi­ru­se­ne ikke over­fø­res til men­nes­ker el­ler and­re dyr enn kat­ter. Det er in­gen grunn til å gå i kjel­le­ren om kat­ten din blir smit­tet – hun kan leve et langt, sunt og lyk­ke­lig liv med rik­tig be­hand­ling og god pleie.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.