Kjemp mot kref­ten

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter som kjem­per mot kreft, er små su­per­hel­ter. Celle­gift er in­gen dans på ro­ser for kat­ten, men det kan hen­de du vil bli over­ras­ket over hvor fint det går med hen­ne mens det står på. Mens celle­gift kan være svært ube­ha­ge­lig for men­nes­ker, får kat­ter mil­de­re bi­virk­nin­ger. Man­ge katte­ei­ere har fak­tisk sagt at det som vir­ket mest plag­somt med celle­gift­be­hand­lin­gen, var bil­tu­rene til ve­te­ri­næ­ren! Det er li­ke­vel van­lig at kat­ten mis­ter mat­lys­ten og får dia­ré og opp­kast mens hun be­hand­les med celle­gift. Der­for er det bes­te du kan gjø­re un­der be­hand­lin­gen, å hjel­pe hen­ne med even­tu­el­le bi­virk­nin­ger og å hol­de ap­pe­tit­ten oppe ved å gi hen­ne liv­ret­ten hen­nes hver dag. Og selv­føl­ge­lig: skjem­me hen­ne bort etter al­le kuns­tens reg­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.