Hjem­me el­ler på kli­nik­ken?

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Hva gjør du om kat­ten blir så syk at alt den ut­set­tes for, kan være en trus­sel mot et tynn­slitt im­mun­for­svar? Du kan som re­gel vel­ge mel­lom å ta deg av den hjem­me, el­ler å la den være på kli­nik­ken. Det førs­te vir­ker selv­sagt fris­ten­de: Du får mu­lig­he­ten til å over­øse pu­sen med kjær­lig­het og omsorg døg­net rundt, i til­legg til at du spa­rer mas­se pen­ger (med mind­re du har en tem­me­lig god for­sik­ring, da). Men det har noen for­de­ler å la kli­nik­ken ta seg av hen­ne mens hun er syk, til tross for kost­na­de­ne. Her blir hun kon­stant over­vå­ket og har pro­fe­sjo­nel­le dyre­plei­ere rundt seg som står kla­re til å gri­pe inn om noe skul­le gå galt.

Så tenk deg om to gan­ger – el­ler tre – kan­skje det bes­te for kat­ten er å være på kli­nik­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.