Sjekk for­sik­rin­gen

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Det er lurt å for­sik­re kat­ten din så tid­lig som mu­lig, slik at du unn­går at for­sik­rin­gen ikke dek­ker nød­ven­dig be­hand­ling for­di til­stan­den var «opp­stått før teg­ning av for­sik­ring». De uli­ke for­sik­rings­sel­ska­pe­ne til­byr for­skjel­li­ge løs­nin­ger, pri­ser og dek­nin­ger, så det er lurt å un­der­sø­ke hvil­ke mu­lig­he­ter du har før du be­stem­mer deg. Ofte er det slik at en bil­lig for­sik­ring dek­ker mind­re enn en dyr, el­ler at egen­an­de­len er høy­ere. Tenk gjen­nom hvor mye du vil be­ta­le i må­ne­den, sam­men­lig­net med hva du kan be­ta­le når uhel­let først er ute. Kan­skje får du ra­batt gjen­nom job­ben el­ler fag­for­enin­gen din, el­ler der­som du vel­ger å bru­ke det sel­ska­pet du al­le­re­de har and­re for­sik­rin­ger gjen­nom. Les vil­kå­re­ne nøye. Det kan være verdt å bru­ke litt tid på det­te. Selv om du kan­skje ald­ri får bruk for den, vil for­sik­rin­gen gi deg én be­kym­ring mind­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.