Me­di­si­ner med det sam­me

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Tenk deg at kat­ten din har vært gjen­nom en ope­ra­sjon, truk­ket en tann el­ler tren­ger medi­sin av en an­nen grunn. Da er det lurt å vite litt om det. Me­di­si­ner til kat­ter fin­nes i uli­ke for­mer:

• in­jek­sjon, in­tra­ve­nøs el­ler sub­ku­tan væs­ke

• pil­ler

• fly­ten­de

• gelé

• spe­sial­til­pas­set fôr De fles­te in­jek­sjo­ner gis én gang hos ve­te­ri­næ­ren. Men med noen syk­dom­mer, som for ek­sem­pel nyre­svikt, gis det gjer­ne in­tra­ve­nøs væs­ke hos ve­te­ri­næ­ren som der­et­ter føl­ges opp med sub­ku­tan væs­ke (un­der hud­en). Noen læ­rer seg å gi det­te hjem­me, mens and­re ikke er kom­for­tab­le med det. Ikke bli lei deg om du ikke fik­ser det. Snakk med ve­te­ri­næ­ren om hvil­ke mu­lig­he­ter du har.

And­re me­di­si­ner kan gis hjem­me med noen enk­le tek­nik­ker. Her er noen råd for hvor­dan du kan gå fram:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.