Gi fly­ten­de medi­sin

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Du trod­de den vans­ke­li­ge bi­ten var over: Du har fått din pels­kled­de beste­venn med hjem fra ve­te­ri­næ­ren sam­men med en flas­ke medi­sin og en li­ten sprøy­te el­ler pipet­te (har du en sprøy­te, vil det være let­te­re å pres­se medi­si­nen inn i kat­tens munn ras­ke­re, mens du må ta deg litt bed­re tid med en pipet­te). Men uhel­dig­vis for deg er det nå det vans­ke­li­ge be­gyn­ner. Her kom­mer noen tips om hvor­dan du kan gi medi­si­nen.

STEG 1

Fyll pipet­ten el­ler sprøy­ten med rik­tig meng­de medi­sin (A). Dob­belt­sjekk at du har målt opp kor­rekt dose.

STEG 2

Hold kat­ten fast, en­ten be­stemt og sta­bilt, el­ler ved å pak­ke hen­ne inn i et hånd­kle så bare ho­det stik­ker fram – som en li­ten katte­bur­ri­to (B). Hold hen­ne var­somt, men be­stemt inn­til krop­pen din. Snakk ro­lig med hen­ne hele ti­den. Kat­ter læ­rer å kjenne igjen enk­le fra­ser, så det­te er en god an­led­ning til å be­nyt­te vo­ka­bu­la­ret med «det går bra» og «flink pus».

STEG 3

Hold ho­det hen­nes med én hånd, og plas­ser tup­pen av pipet­ten el­ler sprøy­ten langt bak i mun­nen hen­nes (C), mel­lom kin­net og ten­ne­ne. Pass på at du ikke bøy­er ho­det bak­over, for da kan hun pus­te inn medi­si­nen i ste­det for. Vær spe­si­elt opp­merk­som på det­te med katt­un­ger el­ler sva­ke kat­ter.

STEG 4

Press medi­si­nen for­sik­tig ut, helt til kat­ten har fått all medi­si­nen inn i mun­nen.

STEG 5

Stryk fing­re­ne ned­over langs hal­sen hen­nes noen gan­ger, slik at hun svel­ger før du slip­per hen­ne. Start fra ha­ken. Da unn­går du at hun spyt­ter ut alt sam­men igjen, for ek­sem­pel over din nye, fine sofa.

STEG 6

Husk å be­løn­ne pa­si­en­ten med en fa­vo­ritts­nack! (D)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.