Ta kat­ten med om bord

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Noen fly­sel­ska­per til­la­ter at kat­ten blir med deg inn i ka­bi­nen, men de uli­ke sel­ska­pe­ne kan ha uli­ke reg­ler for hvor man­ge dyr du kan ha med deg, el­ler hvor lang fly­tu­ren kan være. Kat­ten må være i bu­ret gjen­nom hele rei­sen, og bu­ret reg­nes som ett kol­li. Du må dess­uten reg­ne med å be­ta­le en eks­tra av­gift. For­tell gjer­ne dem som sit­ter ved si­den, foran og bak deg at du har med deg en katt, slik at de kan be om å få byt­te plass der­som de er al­ler­gis­ke.

I sik­ker­hets­kon­trol­len på fly­plas­sen vil vak­te­ne ta kat­ten ut av bu­ret og un­der­sø­ke den, men kat­ten skal ikke gjen­nom rønt­gen­ap­pa­ra­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.