Børst for helse­ns skyld

Den komplette Katteboka - - Innhold -

I til­legg til å fore­byg­ge hår­bal­ler gir børs­ting man­ge for­de­ler for kat­ten din. Børstin­gen bi­drar til å for­de­le na­tur­li­ge ol­jer fra pel­sen hen­nes, den fjer­ner smuss og skitt fra pel­sen og – tro det el­ler ei – den bi­drar til å byg­ge et nært bånd mel­lom kat­ten din og deg.

Du tren­ger et lite ut­valg børs­ter til job­ben, spe­si­elt hvis kat­ten din er lang­hå­ret. Bruk først en kam til å løse opp flo­ker. Der­et­ter børs­ter du pel­sen for­sik­tig med en li­ten kar­de for å fjer­ne løse hår­strå. Til slutt børs­ter du det vak­re, myke an­sik­tet hen­nes for­sik­tig med en tann­børs­te. Du kan også kjø­pe spe­si­el­le van­ter med en børs­te­lig­nen­de bust. Da vil børstin­gen fø­les som en dei­lig klappe­stund for kat­ten. Pass på at du børs­ter hele kat­ten, og ikke glem ha­len og øre­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.