Ba­de, el­ler ikke ba­de?

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Om du vil ba­de kat­ten din el­ler ikke, er opp til deg. Kat­ten bru­ker en stor del av sin våk­ne tid på å vas­ke seg selv. Så med mind­re hun har plum­pet i en søle­dam el­ler du har sølt en boks si­rup på hen­ne, tren­ger hun egent­lig ikke din hjelp.

Det er vel in­gen over­ras­kel­se at våre pels­kled­de ven­ner ikke er sær­lig be­geist­ret for å bli våte, for der­et­ter å få fylt den våte pel­sen med skum­men­de såpe. Men hvis hun vir­ke­lig tren­ger å få vas­ket noe ut av pel­sen umid­del­bart, og du tror hun vil god­ta et bad, bør du leg­ge litt inn­sats i å gjø­re opp­le­vel­sen po­si­tiv for dere beg­ge. For det førs­te bør du hol­de bade­ti­den til et mi­ni­mum – to til tre mi­nut­ter bur­de være nok. Vær sik­ker på at tem­pe­ra­tu­ren er be­ha­ge­lig, og følg med på kropps­språ­ket hen­nes. Ser du at hun blir stres­set, må du ikke trek­ke det ut len­ger enn nød­ven­dig. Kjenn etter hvor­dan du har det også. Er du sli­ten og utål­mo­dig etter en lang dag, bør du vur­de­re å ven­te til du fø­ler deg mer av­slap­pet. Den ul­tra-in­tui­ti­ve kat­ten din pluk­ker raskt opp sig­na­le­ne dine og mer­ker det om hu­mø­ret ikke er på topp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.