Kvess de klør­ne

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Bare inn­se det: Kat­ten din vil klo­re. Det er en na­tur­lig del av in­stink­tet hen­nes og nød­ven­dig for å hol­de klør­ne sun­ne. Du kan ikke stop­pe pu­sen fra å bru­ke de syl­skar­pe, små nå­le­ne sine, men du kan kon­trol­le­re hvor hun klo­rer ved å set­te opp noen klo­re­plas­ser i hu­set ditt. Før du la­ger et slikt sted, bør du ten­ke på:

HØYDE

Ha minst to klo­re­ste­der som er så­pass høye at kat­ten kan strek­ke seg for å nå top­pen. De bør være minst én me­ter høye.

STRUKTUR

De fles­te dyre­bu­tik­ker sel­ger fer­di­ge klo­re­sta­ti­ver, gjer­ne med hamp sur­ret rundt stam­men, el­ler papp­mat­ter til å leg­ge på gul­vet. Du kan lage sli­ke ste­der selv også, for ek­sem­pel ved å tvin­ne hampe­tau rundt et stol­bein, el­ler noe an­net som gir klør­ne godt fes­te.

STED

Plas­ser et klo­re­sta­tiv el­ler en klore­mat­te på de ste­de­ne hun har en tendens til å klo­re – ved so­fa­en, kan­skje – og ett sta­tiv der hun plei­er å sove. Kat­ter li­ker å strek­ke seg når de våk­ner fra skjønn­hets­søv­nen sin. Ahhh. Har du in­ne­katt, bør du plas­se­re fle­re klo­re­plas­ser rundt om i hu­set. De sli­tes gjer­ne fort ut, så det kan hen­de du må byt­te dem ut av og til. Hen­ger du opp noen leker i strikk på sta­ti­vet i til­legg, gjør du klo­re­plas­sen eks­tra spen­nen­de, og der­med blir so­fa­en din også mind­re at­trak­tiv.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.