Gi en potikyr

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Kat­ter er ikke nød­ven­dig­vis sær­lig iv­ri­ge etter å få klip­pet klør­ne, så gå grad­vis fram for å gjø­re hen­ne vant til det. Om kat­ten din skal være in­ne­katt, bør du be­gyn­ne å ven­ne hen­ne til det al­le­re­de som katt­unge. Har du over­tatt en vok­sen katt, el­ler skal klip­pe en vok­sen katts klør for førs­te gang, er det vik­tig å trå var­somt.

MYK START

Be­gynn til­venn­in­gen noen da­ger før du fak­tisk klip­per. Legg kat­ten i fan­get som om du skal klip­pe (A), men mas­ser po­te­ne hen­nes for­sik­tig i ste­det. Der­et­ter, en dag hun er ro­lig og av­slap­pet, hol­der du po­ten i én hånd og pres­ser for­sik­tig un­der den, slik at klo­en kom­mer fram (B). Hold én fin­ger på den ene si­den av klo­en og en an­nen over den. Press for­sik­tig, og gjenta det­te noen gan­ger i lø­pet av de nes­te da­ge­ne.

KLIPP OG KLAPP

Når kat­ten er vant til po­te­mas­sa­sjen, kan du gjø­re det sam­me, men den­ne gangen med en skarp klo­klip­per (el­ler van­lig negle­klip­per for men­nes­ker). Klipp bort bare tup­pen (kro­ken) på klo­en (C). Vær for­sik­tig så du ikke klip­per blod­åren som går gjen­nom klo­en – den rosa de­len like før klo­en krum­mer seg (D). Kom­mer du nær den­ne, gjør det fryk­te­lig vondt. Hvis kat­ten blir uro­lig, er det vik­tig at du fort­set­ter til­venn­in­gen lang­somt ved å klip­pe bare en klo el­ler to hver gang i be­gyn­nel­sen. Ikke skynd deg, og ikke tving hen­ne.

VERDT STREVET

Selv om kat­ten din ikke nød­ven­dig­vis els­ker å få klør­ne klip­pet, har det en stor for­del: Hun gjør mind­re ska­de på møb­le­ne dine! Re­gel­mes­sig klip­ping – om­trent an­nen­hver uke – gjør at blod­åre­ne trekker seg sta­dig litt len­ger inn mot po­te­ne, så du kan klip­pe dem kor­te­re etter hvert, og der­med sør­ge for at hun gjør enda mind­re ska­de på om­gi­vel­se­ne sine (og dine).

UTE­KAT­TER

Ute­kat­ter tren­ger ikke klip­pes. Du kan even­tu­elt klip­pe litt helt yt­terst, men pass på at hun be­hol­der sine skar­pe, lan­ge klør, slik at hun kan klat­re i trær, for­sva­re seg mot and­re dyr og fort­set­te å fan­ge mus og små­fug­ler.

D klipp her blod­åre C

B

A

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.