Ta deg av pen­sjo­nis­ten

Den komplette Katteboka - - Innhold -

Det vans­ke­ligs­te med å ha kjæle­dyr er uten tvil når de blir så gam­le at helsen be­gyn­ner å skran­te, og du inn­ser at du snart må ta far­vel. Ti­den i for­kant av det­te er vel­dig spe­si­ell. Kat­ten din glir over fra en fase hvor hun ikke tren­ger noe sær­lig fra deg, til at hun tren­ger at du er der for å gjø­re den sis­te del av rei­sen hen­nes så kom­for­ta­bel som mu­lig. Det kan bety å gi me­di­si­ner og kan­skje gjø­re noen end­rin­ger i hu­set ditt. Kan­skje tren­ger hun noen trappe­trinn el­ler en ram­pe for å kom­me opp til ste­der hun tid­li­ge­re en­kelt byk­set opp til. Vær opp­merk­som på teg­ne­ne på at hun tren­ger hjelp:

• Hun stel­ler seg ikke like ofte som før, så pel­sen fø­les mind­re ren. Børst hen­ne ofte.

• Kat­ter sier som re­gel ikke ifra når de har det vondt. Følg nøye med på hen­ne for å kun­ne for­stå hva som pla­ger hen­ne. Gi hen­ne mas­se kjær­lig­het og omsorg.

• Eld­re kat­ter har mind­re kropps­fett enn yng­re kat­ter, så de fry­ser let­te­re. Vur­der å kjø­pe et varme­tep­pe be­reg­net på kat­ter. Det vil gi hen­ne ak­ku­rat det hun tren­ger for å hol­de var­men – spe­si­elt om nat­ten. Van­li­ge varme­tep­per blir alt­for var­me, så dis­se må du ikke bru­ke.

Husk at en eld­re katt er som et eld­re men­nes­ke – med al­le sine uli­ke vond­ter og syk­dom­mer. Nå har du mu­lig­he­ten til å gi noe til­ba­ke til kat­ten din for all den kjær­lig­he­ten hun har gitt deg gjen­nom hele li­vet sitt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.