« Det mins­te katte­dy­ret er et mes­ter­verk.» LEO­NAR­DO DA VIN­CI

Den komplette Katteboka - - Ba­sis -

Vur­de­rer du å skaf­fe deg en katt – el­ler en katt til? Det er noen ting du bør vite før du slip­per din nye fir­bein­te venn inn i hu­set og star­ter det gode liv sam­men med den.

Du må være sik­ker på at du kan gi pu­sen det den tren­ger, som tak over ho­det, vann, mat og medi­sinsk hjelp når det er nødvendig. Men du må også være sik­ker på at du kan dek­ke de psy­ko­lo­gis­ke be­ho­ve­ne – som opp­merk­som­het, om­sorg og kjær­lig­het. Det er også vik­tig å bli kjent med ak­ku­rat din katt – og lære deg hva hun li­ker og ikke li­ker. Når du mø­ter et nytt men­nes­ke, tar det tid før dere fø­ler dere kom­for­tab­le og av­slap­pe­de sam­men. Slik er det med kat­ten også. Når hun fø­ler seg hjem­me hos deg, vil hun blomst­re og vise sin uni­ke per­son­lig­het. Så vær tål­mo­dig og var­som. Ta deg tid til å bli kjent med hen­ne på hen­nes pre­mis­ser.

Før du blir mat­mor el­ler -far, må du være sik­ker på at du er klar for den for­plik­tel­sen det in­ne­bæ­rer. For­be­re­der du deg godt, vil du nyte det nye fa­mi­lie­med­lem­met enda mer. Du vil også unn­gå ufor­ut­set­te ut­ford­rin­ger, og hvis det duk­ker opp et pro­blem, vil du være godt rus­tet til å hånd­te­re det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.