Enkel strikk til deg selv

Greit å vite før du be­gyn­ner..........................................................................

-

Strikke­fast­het og prøve­lapp

Jeg vet det – kje­de­lig! Vi vil jo bare set­te i gang med det sam­me, ikke sant? Men vi vil jo at plag­get vi strik­ker fak­tisk skal pas­se, også. Når vi leg­ger ned tid, pen­ger og kjær­lig­het i et strikke­pro­sjekt, vil vi at re­sul­ta­tet skal bli så bra som mu­lig. Det blir lik­som mor­som­mere da. Der­for an­be­fa­ler jeg å strik­ke en prøve­lapp først, for å se om du har sam­me strikke­fast­het som i opp­skrif­ten. Strikke­fast­het, el­ler maske­tett­het, som det også kan kal­les, er et mål på hvor man­ge mas­ker du får in­nen­for 10 cm. Be­gynn med å se på merke­lap­pen på gar­net, og legg opp noen eks­tra mas­ker slik at lap­pen din blir litt stør­re enn 10 x 10 cm. Da blir det let­te­re å måle prøve­lap­pen. Mål hvor man­ge mas­ker du får in­nen­for 10 cm, samt hvor man­ge om­gan­ger som må­ler 10 cm. Hvis du får fær­re mas­ker enn den an­git­te strikke­fast­he­ten, strik­ker du for løst. Prøv igjen med tyn­ne­re strikke­pin­ner. Hvis du har fle­re mas­ker enn den an­git­te strikke­fast­he­ten, strik­ker du for stramt. Prøv med tyk­ke­re pin­ner. Jeg til­hø­rer den de­len av be­folk­nin­gen som strik­ker stramt. Pass også på at du bru­ker sam­me pin­ner til prøve­lap­pen som du skal bru­ke på det strik­ke­de plag­get. Pin­ner kan være la­get av me­tall, tre el­ler plast. Det kan være sett­pin­ner el­ler rund­pin­ner, og tup­pe­ne kan være mer el­ler mind­re spis­se. Alt det­te på­vir­ker hvor­dan du strik­ker, og der­med også strikke­fast­he­ten.

Garn­valg

For at garn­bu­tik­ker skal kun­ne å ha et spen­nen­de og at­trak­tivt utvalg, hen­der det at garn og far­ger ut­går for å gi plass til ny­he­ter. Hvis du vel­ger et an­net garn enn det som bru­kes i opp­skrif­ten, så prøv å fin­ne et garn av sam­me ma­te­ria­le. Bom­ull og ull har for ek­sem­pel vel­dig for­skjel­lig elas­ti­si­tet. Tenk også på at gar­net du vel­ger kan ha en an­nen me­ter­leng­de. Hvis det står i be­skri­vel­sen at det går med 400 gram til å strik­ke en gen­ser, og nøs­tet som bru­kes er 50 gram og 100 me­ter, så tren­ger du 8 nøs­ter. Byt­ter du ut gar­net med et an­net garn som er 50 gram, men 50 me­ter, så tren­ger du 16 nøs­ter for å kun­ne strik­ke gen­se­ren.

Dob­belt garn

Jeg els­ker garn som får strikke­tøy­et til å leve litt, kan­skje gjen­nom farge­skift­nin­ger el­ler struk­tur. El­ler hvor­for ikke beg­ge de­ler? Av og til er det vanskelig å få alt man øns­ker seg i ett nøs­te, der­for kom­bi­ne­rer jeg ofte to for­skjel­li­ge garn­ty­per og strik­ker med dob­belt garn. Det vil si en tråd fra to for­skjel­li­ge nøs­ter. Prøv deg fram du også – hva er dine fa­vo­rit­ter?

Vans­ke­lig­hets­grad

Plag­ge­ne i den­ne boka har va­rie­ren­de vans­ke­lig­hets­grad. For at du lett skal fin­ne en opp­skrift som du tri­ves med, er de delt inn etter føl­gen­de ska­la: lett, mid­dels og avan­sert. Når man snak­ker om hva som er lett og vanskelig i strikke­ver­de­nen, er me­nin­ge­ne ofte del­te. Noe som er lett for en per­son, kan opp­le­ves som vel­dig vanskelig for en an­nen. Men jeg har gått etter prin­sip­pet «jo fle­re tek­nik­ker og fak­to­rer å hol­de styr på, desto mer avan­sert».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway