Enkel strikk til deg selv

Stort skjerf med fryn­ser...............................................................................

Et varmt skjerf å gjem­me halve an­sik­tet i når kul­den bi­ter i kin­ne­ne. Per­le­strikk på sto­re pin­ner gir en fin, grov struk­tur.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Ea­sy fra Sand­nes Garn. 100 % ull. 50 g = ca. 51 me­ter. Far­ge 4554 vin­rød. Stør­rel­se: One­size Bred­de: 30 cm Leng­de: 215 cm Garn­meng­de: 600 g Strikke­fast­het: 12 m x 24 om­gan­ger i per­le­strikk på pin­ner 9 mm = 10 cm Pin­ner: 9 mm

Skjerf

Legg opp 36 mas­ker på pin­ner 9 mm. Hele skjer­fet strik­kes i per­le­strikk, slik: Om­gang 1: *1 r, 1 vr*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Om­gang 2: *1 vr, 1 r*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Gjen­ta om­gang 1–2 til ar­bei­det må­ler ca. 215 cm. Fell av og fest trå­de­ne.

Fryn­ser

Skjer­fet har 9 fryn­ser jevnt for­delt på skjer­fets kort­si­der. Hver fryn­se be­står av 4 trå­der som er 60 cm lan­ge. Brett de 4 trå­de­ne på midt­en, bruk en hekle­nål og træ løk­ken gjen­nom den yt­ters­te mas­ken på skjer­fet og en­de­ne gjen­nom løk­ken. Det blir da 8 trå­der i hver fryn­se. Ta gjer­ne en kikk på side 114 hvis du vil vite mer om hvor­dan man la­ger fryn­ser.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway