Enkel strikk til deg selv

Grov­strik­ket lue.................................................................................................

En varm og lett­strik­ket lue som strik­kes fram og til­ba­ke på to pin­ner og der­et­ter sys sam­men. En­kel, kjapp og be­ha­ge­lig å strik­ke.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Ea­sy fra Sand­nes Garn. 100 % ull. 50 g = ca. 51 me­ter. Far­ge 6072 mørk jeans­blå. Stør­rel­se: Hode­mål 53– 55 cm Garn­meng­de: 100 g Strikke­fast­het: 12 m x 17 om­gan­ger i glatt­strikk på pin­ner 9 mm = 10 cm Pin­ner: 9 mm

Lue

Luen strik­kes fram og til­ba­ke på to pin­ner. Legg opp 66 mas­ker på pin­ner 9 mm. Strikk 10 om­gan­ger rett. Nå strik­kes res­ten av luen vi­de­re i glatt­strikk. Når ar­bei­det må­ler 14 cm, be­gyn­ner fel­lin­gen til top­pen. Plas­ser ut 5 mar­kø­rer med 11 mas­ker mel­lom hver mar­kør. Fell 1 mas­ke i be­gyn­nel­sen av om­gan­gen samt etter hver mar­kør på an­nen­hver om­gang til det er 6 mas­ker igjen på pin­nen. Strikk 7 om­gan­ger og dra trå­den gjen­nom de res­te­ren­de mas­ke­ne. Stram til. La det være igjen en grans­ke lang tråd til mon­te­rin­gen før du klip­per av.

Mon­te­ring

Brett sam­men luen ret­te mot ret­te. Be­gynn i top­pen og sy den sam­men i de ytre mas­ke­led­de­ne. Fest trå­de­ne.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway