Enkel strikk til deg selv

Hånd­ledds­var­me­re med flet­ter...............................................................

Vak­re puls­var­me­re som for­mer seg fint etter hånd­led­det. Var­me, ele­gan­se og al­pak­ka – hver­dags­luk­sus på sitt bes­te!

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Avan­sert Garn: Al­pak­ka fra Sand­nes Garn. 100 % al­pak­ka. 50 g = ca. 110 me­ter. Far­ge 6554 pe­trol. Stør­rel­se: One­size Om­krets: ca. 20 cm Leng­de: 21 cm Garn­meng­de: 100 g Strikke­fast­het: 25 m x 27 om­gan­ger i glatt­strikk på pin­ner 3,5 mm = 10 cm Pin­ner: Sett­pin­ner 3,5 mm

For­kor­tel­ser: Øk 1h = Øket mas­ke som le­ner seg mot høy­re. Plukk opp en mas­ke bak­fra mel­lom mas­ke­ne med venst­re pin­ne, strikk den oppluk­ke­de mas­ken rett gjen­nom det fram­re mas­ke­led­det.

Øk 1v = Øket mas­ke som le­ner seg mot venst­re. Plukk opp en mas­ke for­fra mel­lom mas­ke­ne med venst­re pin­ne, strikk den oppluk­ke­de mas­ken rett gjen­nom det bakre mas­ke­led­det.

Hånd­ledds­var­mer

Hånd­ledds­var­me­ren strik­kes rundt på sett­pin­ner. Legg opp 56 mas­ker for­delt på sett­pin­ner 3,5 mm (14 mas­ker/ pin­ne). Strikk vrang­bord med 2 r, 2 vr i 3 cm. Der­et­ter strik­kes ar­bei­det vi­de­re i flette­strikk, slik: Om­gang 1–3: *6 r, 2 vr*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Om­gang 4: *Sett 3 m på en hjelpe­pin­ne bak ar­bei­det, strikk 3 r, strikk 3 r fra hjelpe­pin­nen, 2 vr*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Om­gang 5–11: *6 r, 2 vr*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Gjen­ta om­gang 4–11 på hele puls­var­me­ren.

Tom­mel

Når ar­bei­det må­ler 11 cm, be­gyn­ner økin­gen av mas­ker til tom­me­len, som strik­kes i glatt­strikk mel­lom to vran­ge mas­ker. Førs­te økings­om­gang skjer når du er på om­gang 9, alt­så 5. om­gang etter flette­om­gan­gen. På førs­te økings­om­gang økes 1 m, der­et­ter økes 1 m etter og før den an­git­te vran­ge mas­ken i hen­hold til neden­for på an­nen­hver om­gang. Økings­om­gang 1: Strikk 31 m i hen­hold til flet­te­møns­te­ret. Nå økes 1 m mel­lom 2 vr. Strikk res­ten av mas­ke­ne i hen­hold til flette­møns­te­ret = 57 m. Økings­om­gang 2: 31 m i hen­hold til flette­møns­te­ret, øk 1h, 1 r, øk 1v, strikk res­ten av mas­ke­ne i hen­hold til flette­møns­te­ret = 59 m. Økings­om­gang 3: 31 m i hen­hold til flette­møns­te­ret, øk 1h, 3 r, øk 1v, strikk res­ten av mas­ke­ne i hen­hold til flette­møns­te­ret = 61 m. Økings­om­gang 4: 31 m i hen­hold til flette­møns­te­ret, øk 1h, 5 r, øk 1v, strikk res­ten av mas­ke­ne i hen­hold til flette­møns­te­ret = 63 m. Økings­om­gang 5: 31 m i hen­hold til flette­møns­te­ret, øk 1h, 7 r, øk 1v, strikk res­ten av mas­ke­ne i hen­hold til flette­møns­te­ret = 65 m. Økings­om­gang 6: 31 m i hen­hold til flette­møns­te­ret, øk 1h, 9 r, øk 1v, strikk res­ten av mas­ke­ne i hen­hold til flette­møns­te­ret = 67 m. Økings­om­gang 7: 31 m i hen­hold til flette­møns­te­ret, øk 1h, 11 r, øk 1v, strikk res­ten av mas­ke­ne i hen­hold til flette­møns­te­ret = 69 m. Økings­om­gang 8: 31 m i hen­hold til flette­møns­te­ret, øk 1h, 13 r, 1v, strikk res­ten av mas­ke­ne i hen­hold til flette­møns­te­ret = 71 m. Økings­om­gang 9: 31 m i hen­hold til flette­møns­te­ret, øk 1h, 15 r, øk 1v, strikk res­ten av mas­ke­ne i hen­hold til flette­møns­te­ret = 73 m. Økings­om­gang 10: 31 m i hen­hold til flette­møns­te­ret, øk 1h, 17 r, øk 1v, strikk res­ten av mas­ke­ne i hen­hold til flette­møns­te­ret = 75 m. Økings­om­gang 11: 31 m i hen­hold til flette­møns­te­ret, øk 1h, 19 r, øk 1v, strikk res­ten av mas­ke­ne i hen­hold til flette­møns­te­ret = 77 m. (Økings­om­gang 11 strik­kes på den førs­te om­gan­gen etter flette­om­gan­gen).

Strikk en om­gang til. På nes­te om­gang fel­les de 21 mas­ke­ne til tom­me­len mel­lom de vran­ge mas­ke­ne av = 56 m. Der­et­ter strik­kes puls­var­me­ren vi­de­re rundt i vrang­bord med 2 r, 2 vr i 3 cm. Fell av når ar­bei­det må­ler ca. 21 cm. Fest trå­de­ne. Strikk en puls­var­mer til.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway