Enkel strikk til deg selv

Grov­strik­ket vest...............................................................................................

Varm vest til å svø­pe seg inn i på en kald kveld. Legg ves­tens fram­styk­ker over hver­and­re og sett i en spen­ne for å hol­de den på plass. Even­tu­elt kan du bare la den være åpen.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Lett Garn: Ea­sy fra Sand­nes Garn. 100 % ull. 50 g = ca. 51 me­ter. Far­ge 1055 mørk grå­me­lert. Stør­rel­se: One­size Bred­de: 150 cm ( målt fra side til side) Leng­de: 78 cm Garn­meng­de: 600 g Strikke­fast­het: 12 m x 24 om­gan­ger i per­le­strikk på pin­ner 9 mm = 10 cm Pin­ner: Rund­pin­ne 9 mm 80 cm

Vest

Ves­ten strik­kes fram og til­ba­ke i per­le­strikk på rund­pin­ne neden­fra og opp i ett styk­ke. Legg opp 180 mas­ker på rund­pin­ne 9 mm 80 cm. Når ar­bei­det må­ler 39 cm, de­les ves­ten opp i to fram­styk­ker samt ett bak­styk­ke så det blir hull til ar­me­ne. Flytt 60 mas­ker til fram­styk­ke, 60 mas­ker til bak­styk­ke og 60 mas­ker til fram­styk­ke over på se­pa­ra­te pin­ner.

Fram­styk­ker

Fort­sett å strik­ke per­le­strikk over 60 mas­ker som dan­ner fram­styk­ket. Når fram­styk­ket må­ler 60 cm, flyt­tes mas­ke­ne over på en se­pa­rat pin­ne. Strikk det and­re fram­styk­ket på sam­me måte.

Bak­styk­ke

Bak­styk­ket strik­kes på sam­me måte som de to for­styk­ke­ne.

Skuld­re og hals­kant

Når alle de­ler må­ler to­talt 60 cm, set­tes de sam­men på sam­me pin­ne igjen. Plas­ser sam­ti­dig ut 4 mar­kø­rer, slik: Fram­styk­ke 59 mas­ker, plas­ser mar­kør, 1 mas­ke, plas­ser mar­kør, bak­styk­ke 60 mas­ker, plas­ser mar­kør, 1 mas­ke, plas­ser mar­kør, fram­styk­ke 59 mas­ker. Mas­ken mel­lom de to mar­kø­re­ne strik­kes i glatt­strikk. Nå be­gyn­ner fel­lin­gen (som gjø­res fra rett­si­den) til skuld­re og hals: Fell 1 mas­ke før og 1 mas­ke etter hvert mar­kør­par f ( dvs. 4 mas­ker/ fel­lings­om­gang) på an­nen­hver om­gang til du har 144 mas­ker på pin­nen. Fort­sett å strik­ke per­le­strikk over alle mas­ker til ar­bei­det må­ler 78 cm. Fell av og fest alle trå­der. Legg ves­tens for­styk­ker over hver­and­re og sett i en sjal­spen­ne for å hol­de den på plass. Even­tu­elt kan du bare la den være åpen – val­get er ditt!

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway