Enkel strikk til deg selv

gen­se­re og top­per Gen­ser med het­te............................................................................................

En eks­klu­siv, varm gen­ser med lan­ge er­mer og het­te er ikke så dum å tras­ke rundt i en kald, regn­full etter­mid­dag. Du strik­ker den kjapt på tyk­ke pin­ner i en vak­ker struk­tur som er enk­le­re enn man skul­le tro.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Avan­sert Garn: Al­pak­ka Sil­ke fra Sand­nes Garn. 70 % baby­al­pak­ka, 30 % sil­ke. 50 g = ca. 200 me­ter. Far­ge 3355 rust. Pe­er Gynt fra Sand­nes Garn. 100 % ull. 50 g = ca. 91 me­ter. Far­ge 3355 mørk brent oran­sje. Stør­rel­se: S ( M) L Bryst­mål: 43 ( 45) 47 cm Leng­de: 55 ( 59) 63 cm Er­mel­eng­de: 54 ( 56) 58 cm Garn­meng­de: Al­pak­ka Sil­ke 200 ( 250) 300 g, Pe­er Gynt 550 ( 600) 650 g. Strikke­fast­het: 15 m x 23 om­gan­ger i vaf­fel­møns­ter på pin­ner 7 mm = 10 cm Pin­ner: 7 mm, rund­pin­ne 7 mm 60 cm

Vaf­fel­møns­ter Vaf­fel­møns­te­ret be­står av to glatt­strik­ke­de om­gan­ger etter­fulgt av en om­gang med 1 r, 1 vr. Alle vrang­mas­ker fra rett­si­den skal hav­ne oven­for hver­and­re. ( maske­an­tall del­bart med 4) Om­gang 1: 12 vr. Om­gang 2 ( rett­si­den): 12 r. Om­gang 3: *1 r, 1 vr*. Gjen­ta *–* res­ten av om­gan­gen. Om­gang 4: 12 r. Om­gang 5: 12 vr. Om­gang 6: Gjen­ta om­gang 3. Gjen­ta om­gang 1– 6 til ar­bei­det må­ler øns­ket leng­de.

Kant­mas­ke For en fin og en­kel mon­te­ring strik­kes en rett­strik­ket kant­mas­ke først og sist på hver om­gang. Dis­se kant­mas­ke­ne er ikke in­klu­dert i be­skri­vel­sen.

Bak­styk­ke

Legg opp 64 (68) 72 mas­ker med en tråd Al­pak­ka Sil­ke og en tråd Pe­er Gynt (dvs. dob­belt garn) på pin­ne 7 mm. Strikk vrang­bord med 2 r, 2 vr i 5 (5) 6 cm. Der­et­ter strik­kes ar­bei­det vi­de­re i vaf­fel­møns­ter, se for­kla­ring til venst­re. Når bak­styk­ket må­ler 38 (40) 42 cm, be­gyn­ner fel­lin­gen til erme­hul­le­ne. Fell av 2 mas­ker 1 gang og 1 mas­ke 8 gan­ger på hver side. Du skal nå ha 44 (48) 52 mas­ker igjen på pin­nen. Når erme­hul­le­ne må­ler 15 (17) 19 cm, be­gyn­ner av­fel­lin­gen mot hal­sen. Fell av de midt­ers­te 24 (28) 32 mas­ke­ne. Nå strik­kes hver skul­der for seg. Fell av 1 mas­ke mot hals­kan­ten 1 gang. Du skal nå ha 9 mas­ker igjen på pin­nen. Fort­sett å strik­ke uten fel­lin­ger og fell av skul­de­ren når ar­bei­det må­ler 55 (59) 63 cm. Strikk den and­re skul­de­ren på sam­me måte, men speil­vendt.

Fram­styk­ke

Legg opp 64 (68) 72 mas­ker med en tråd Al­pak­ka Sil­ke og en tråd Pe­er Gynt (dvs. dob­belt garn) på pin­ne 7 mm. Strikk vrang­bord 2 r, 2 vr i 5 (5) 6 cm. Der­et­ter strik­kes ar­bei­det vi­de­re i vaf­fel­møns­ter, se for­kla­ring til venst­re. Når fram­styk­ket må­ler 38 (40) 42 cm, be­gyn­ner fel­lin­gen til erme­hul­le­ne. Fell av 2 mas­ker 1 gang og 1 mas­ke 8 gan­ger på hver side. Du skal nå ha 44 (48) 52 mas­ker igjen på pin­nen. Når erme­hul­le­ne må­ler 13 (15) 17 cm, be­gyn­ner av­fel­lin­gen mot hal­sen. Fell av de midt­ers­te 16 (20) 24 mas­ke­ne. Nå strik­kes hver skul­der for seg. Fell av 2 mas­ker mot hals­kan­ten 2 gan­ger og 1 mas­ke 1 gang. Du skal nå ha 9 mas­ker igjen på pin­nen. Fort­sett å strik­ke uten fel­lin­ger og fell av skul­de­ren når ar­bei­det må­ler 55 (59) 63 cm. Strikk den and­re skul­de­ren på sam­me måte, men speil­vendt.

Er­me

Legg opp 32 (36) 40 mas­ker med en tråd Al­pak­ka Sil­ke og en tråd Pe­er Gynt (dvs. dob­belt garn) på pin­ner 7 mm. Strikk vrang­bord med 2 r, 2 vr i 5 (5) 6 cm. Der­et­ter strik­kes ar­bei­det vi­de­re i vaf­fel­møns­ter, se for­kla­ring til venst­re. På førs­te om­gang etter vrang­bor­den økes det 1 mas­ke i hver side. Fort­sett å øke 1 mas­ke i hver side med 3 cm mel­lom­rom til du har 52 (56) 62 mas­ker på pin­nen. Fort­sett å strik­ke uten økin­ger til ar­bei­det må­ler 54 (56) 58 cm. Nå be­gyn­ner fel­lin­gen til erme­hul­let. Fell av 2 mas­ker 1 gang og 1 mas­ke 8 gan­ger på hver side. Du skal nå ha 32 (36) 42 mas­ker igjen på pin­nen. Fell av når ar­bei­det må­ler 62 (64) 66 cm. Strikk et er­me til.

Mon­te­ring

Legg sam­men fram- og bak­styk­ke ret­te mot ret­te og sy sam­men skul­der­søm­me­ne. Sy der­et­ter fast hvert er­me ved skul­de­ren. Sy sam­men er­me­ne og fram- og bak­styk­ket. Vreng plag­get med ret­ten ut.

Het­te

Het­ten skal over­lap­pe på fram­si­den og har en glatt­strik­ket kant som bret­tes inn og sys fast på inn­si­den av het­ten. Bruk rund­pin­ne 7 mm 60 cm. Legg opp 6 mas­ker med en tråd Al­pak­ka Sil­ke og en tråd Pe­er Gynt (dvs. dob­belt garn). Be­gynn på den høy­re si­den av fram­kan­ten når plag­get lig­ger foran deg. Be­gynn å pluk­ke opp mas­ker ak­ku­rat der fel­lin­gen til hals­kan­ten be­gyn­ner. Plukk opp 78 mas­ker. Når du har kom­met hele vei­en rundt, leg­ger du opp 21 (25) 29 nye mas­ker. (Dis­se mas­ke­ne leg­ges over­lap­pen­de bak­om og sys fast på inn­si­den av het­ten.) Du skal nå ha 105 (109) 113 mas­ker to­talt på pin­nen. Hele het­ten strik­kes i vaf­fel­møns­ter med en glatt­strik­ket kant. Kan­ten be­står av 5 glatt­strik­ke­de mas­ker som bret­tes inn og sys fast, 1 vrang mas­ke som mar­ke­rer hvor kan­ten bret­tes, og 5 glatt­strik­ke­de mas­ker. Fell av når het­ten må­ler 32 (33) 34 cm. Brett sam­men den glatt­strik­ke­de kan­ten mot inn­si­den av het­ten og sy fast. Sy der­et­ter fast mas­ke­ne du la opp eks­tra på inn­si­den av het­ten – den­ne de­len skal gå hele vei­en til fel­lin­gen til hal­sen på den and­re si­den. Sy der­et­ter sam­men het­ten i top­pen.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway