Enkel strikk til deg selv

Rag­lan­gen­ser med flet­ter...........................................................................

Den­ne gen­se­ren strik­kes oven­fra og ned på rund­pin­ne. For­de­len med det­te er at du en­kelt kan prø­ve og til­pas­se gen­se­rens pass­form un­der­veis mens du strik­ker. Kan­skje du vil ha vi­de­re el­ler leng­re er­mer? Gen­se­ren har et sen­trert par­ti med flet­ter på fram- o

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Avan­sert Garn: Me­rinoull fra Sand­nes Garn. 100 % me­rinoull. 50 g = ca. 105 me­ter. Far­ge 6071 grå­blå. Stør­rel­se: S ( M) L Bryst­mål: 91 ( 96) 103 cm Leng­de: 57 ( 61) 65 cm Er­mel­eng­de: 47 (48) 49 cm Garn­meng­de: Ca. 650 ( 700) 750 g Strikke­fast­het: 25 m x 36 om­gan­ger i glatt­strikk på pin­ner 4 mm = 10 cm Pin­ner: Rund­pin­ne 4 mm 40 cm og 80 cm, sett­pin­ner 4 mm, hjelpe­pin­ne 4 mm til flet­te­ne

For­kor­tel­ser: F4F = Sett 2 m på en hjelpe­pin­ne foran ar­bei­det, strikk 2 r, strikk 2 r fra hjelpe­pin­nen.

F4B = Sett 2 m på en hjelpe­pin­ne bak ar­bei­det, strikk 2 r, strikk 2 r fra hjelpe­pin­nen.

Tips! På side 113 vi­ser jeg hvor og hvor­dan du øker til rag­la­ner­mer.

Hals­kant

Legg opp 128 (128) 136 mas­ker på rund­pin­ne 4 mm 40 cm. Strikk 2 cm vrang­bord med 1 r, 1 vr.

Rag­lan og fram- og bak­styk­ke bryst

På den førs­te om­gan­gen etter vrang­bord­kan­ten, som strik­kes vrang, set­tes det 8 mar­kø­rer (mel­lom mas­ke­ne) som vi­ser hvor økin­ge­ne til er­me­ne skal gjø­res. Plas­ser mar­kør, strikk 2 mas­ker, plas­ser mar­kør, strikk 22 ( 22) 24 mas­ker, plas­ser mar­kør (er­me), strikk 2 mas­ker, plas­ser mar­kør, strikk 38 ( 38) 40 mas­ker, plas­ser mar­kør (fram­styk­ke), strikk 2 mas­ker, plas­ser mar­kør, strikk 22 (22) 24 mas­ker, plas­ser mar­kør (er­me), strikk 2 mas­ker, plas­ser mar­kør, strikk 38 ( 38) 40 mas­ker (bak­styk­ke). Øk 1 mas­ke før og 1 mas­ke etter hvert mar­kør­par ( dvs. 8 mas­ker/ økings­om­gang) på an­nen­hver om­gang. Er­mer, fram- og bak­styk­ke strik­kes i glatt­strikk med et sen­trert flette­par­ti i hen­hold til neden­for.

Flette­par­ti er­me: (På førs­te om­gang før økin­ge­ne strik­kes 4 (4) 5 r før og etter flette­par­ti­et.) Om­gang 1–3: 3 vr, 8 r, 3 vr. Om­gang 4: 3 vr, F4F, F4B, 3 vr.

Flette­par­ti fram- og bak­styk­ke: (På førs­te om­gang før økin­ge­ne strik­kes 0 (0) 1 r før og etter flette­par­ti­et.) Om­gang 1–3: 4 vr, 8 r, 3 vr, 8 r, 3 vr, 8 r, 4 vr. Om­gang 4: 4 vr, F4F, F4B, 3 vr, F4F, F4B, 3 vr, F4F, F4B, 4 vr.

Gjen­ta om­gang 1– 4 og strikk lø­pen­de inn de øke­de mas­ke­ne i møns­te­ret. Bytt til en leng­re rund­pin­ne når det be­gyn­ner å bli trangt på pin­nen. Etter 36 (39) 42 økings­om­gan­ger må­ler gen­se­ren ca. 22 (24) 26 cm og du skal ha 416 (440) 472 mas­ker på pin­nen.

Fram- og bak­styk­ke bol

Sett mas­ke­ne til er­me­ne på en an­nen pin­ne og legg dem til side. Nå strik­kes fram- og bak­styk­ket vi­de­re på rund­pin­ne. De to mas­ke­ne som var mel­lom hver mar­kør, kom­mer nå til å til­hø­re fram- og bak­styk­ket. Du skal nå ha to­talt 228 (240) 256 mas­ker på pin­nen. Fort­sett å strik­ke i glatt­strikk med et sen­trert flette­par­ti til ar­bei­det må­ler 30 (32) 34 cm målt fra er­me­hul­le­ne. Der­et­ter strik­kes 5 cm vrang­bord med 1 r, 1 vr. Sis­te om­gang før vrang­bor­den be­gyn­ner skal være en flette­strikkom­gang. Fell av når ar­bei­det må­ler 35 (37) 39 cm målt fra er­me­hul­le­ne.

Er­me

Strikk nå hvert er­me for seg på sett­pin­ner i glatt­strikk med et sen­trert flette­par­ti. Hvert er­me har nå 94 (100) 108 mas­ker. Når er­met må­ler 2 cm, be­gyn­ner fel­lin­gen av er­met. Fell 1 mas­ke i be­gyn­nel­sen og slut­ten av om­gan­gen (dvs. 2 mas­ker/fel­lings­om­gang, ha all­tid 2 mas­ker mel­lom fel­lin­ge­ne) to­talt 20 gan­ger med ca. 2 cm mel­lom­rom. Du skal nå ha to­talt 54 (60) 68 mas­ker på pin­nen. Nå av­slut­tes er­met med 4 cm vrang­bord med 1 r, 1 vr. Sis­te om­gang før vrang­bor­den be­gyn­ner skal være en flet­te­strikkom­gang. Fell av i vrang­bord når er­met må­ler ca. 47 (48) 49 cm målt fra erme­hul­let. Strikk det and­re er­met på sam­me måte.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway