Enkel strikk til deg selv

Som­mer­sing­let...................................................................................................

Kan man ha noe strik­ket på seg når det er varmt? Selv­sagt kan man det! Men velg et ma­te­ria­le som fø­les be­ha­ge­lig mot krop­pen, og strikk luf­tig på sto­re pin­ner. Den­ne sing­le­ten fø­les fan­tas­tisk over bi­kini­top­pen på vei til is­kios­ken.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Mid­dels Garn: Li­ne fra Sand­nes Garn. 53 % bom­ull, 33 % vis­ko­se, 14 % lin. 50 g = ca. 110 me­ter. Far­ge 6554 pe­trol. Stør­rel­se: S ( M) L Bryst­mål: ca. 86 ( 90) 98 cm Leng­de: 60 ( 63) 66 cm Garn­meng­de: 200 ( 250) 300 g Strikke­fast­het: 17 m x 26 om­gan­ger i glatt­strikk på pin­ne 5,5 mm = 10 cm Pin­ne: Rund­pin­ne 5,5 mm 60 cm

Fel­ling som le­ner seg mot venst­re: Strikk to mas­ker sam­men i de bakre mas­ke­led­de­ne.

Fel­ling som le­ner seg mot høy­re: Strikk to mas­ker sam­men i de fram­re mas­ke­led­de­ne.

Bak­styk­ke og fram­styk­ke

Hele sing­le­ten strik­kes i glatt­strikk. Ar­bei­det strik­kes først rundt på rund­pin­ne neden­fra og opp. Legg opp 156 (164) 176 mas­ker på rund­pin­ne 5,5 mm 60 cm. Plas­ser ut 1 mar­kør i hver side så du får 78 (82) 88 mas­ker på hver sider av mar­ke­rin­ge­ne. Strikk glatt­strikk til ar­bei­det må­ler 10 cm. Fell 1 mas­ke etter hver mar­kør med 5 cm mel­lom­rom, til du har 146 (154) 166 mas­ker på pin­nen. Når ar­bei­det må­ler 35 (37) 39 cm, fel­les det av til erme­hull, slik: Fell av 5 mas­ker før og etter mar­kø­re­ne. Bak­styk­ke og fram­styk­ke skal nå ha 63 (67) 73 mas­ker hver og strik­kes vi­de­re fram og til­ba­ke hver for seg.

Bak­styk­ke

Strikk 2 om­gan­ger. På nes­te glatt­strik­ke­de om­gang be­gyn­ner fel­lin­gen til erme­hul­le­ne. Fell 2 mas­ker i hver side (ved å strik­ke 2 mas­ker sam­men etter førs­te og før sis­te mas­ke) på an­nen­hver om­gang til du har 35 (39) 45 mas­ker på pin­nen. Strikk 3 (5) 7 om­gan­ger. På nes­te glatt­strik­ke­de om­gang be­gyn­ner økin­gen. Øk 1 mas­ke i hver side på an­nen­hver om­gang til du har 55 (59) 65 mas­ker på pin­nen. Fell av de midt­ers­te 27 (31) 37 mas­ke­ne. Nå strik­kes hver skul­der for seg. Fell 2 mas­ker mot hal­sen på hver glatt­strik­ket om­gang, to­talt 4 gan­ger til du har 6 mas­ker på pin­nen. Fell av. Strikk den and­re skul­de­ren på sam­me måte.

Fram­styk­ke

Strikk 2 om­gan­ger. På nes­te glatt­strik­ke­de om­gang be­gyn­ner fel­lin­gen til erme­hul­le­ne. Fell 1 mas­ke i hver side (ved å strik­ke 2 mas­ker sam­men etter førs­te og før sis­te mas­ke) på an­nen­hver om­gang til du har 55 (59) 65 mas­ker på pin­nen. På nes­te om­gang de­les fram­styk­ket i to de­ler slik: Strikk 27 (29) 32 mas­ker, fell av 1 mas­ke, strikk 27 (29) 32 mas­ker. Nå strik­kes hver del for seg. Fell 1 mas­ke mot hal­sen på hver glatt­strik­ket om­gang til du har 6 mas­ker på pin­nen og fram­styk­ket er like langt som bak­styk­ket. Fell av. Strikk den and­re de­len av fram­styk­ket på sam­me måte. Sing­le­ten må­ler nå ca. 60 (63) 66 cm fra skul­der til ne­der­kant.

Mon­te­ring

Sy sam­men de to skul­der­søm­me­ne og fest trå­de­ne.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway