Enkel strikk til deg selv

Fest­bo­le­ro..............................................................................................................

Ha den på fes­ten, til som­mer­kjo­len el­ler over den erme­løse blu­sen. Per­fekt når du vil skju­le be­svær­li­ge bh-strop­per som ikke kom­mer over­ens med kjo­len din. De­ne bo­le­ro­en strik­kes i to de­ler og sys sam­men midt bak på ryg­gen.

-

Vans­ke­lig­hets­grad: Mid­dels Garn: Twe­ed fra Sand­nes Garn. 40 % baby­al­pak­ka, 32 % vis­ko­se, 20 % po­ly­a­mid, 8 % me­rinoull. 50 g = ca. 150 me­ter. Far­ge 9570 mose­grønn. Stør­rel­se: S ( M) L Leng­de: 34 ( 37) 41 cm ( målt fra nak­ke til rygg) Leng­de: 113 (119) 125 cm ( målt fra er­me til er­me) Garn­meng­de: 150 (150) 200 g Strikke­fast­het: 17 m x 21 om­gan­ger i glatt­strikk på pin­ner 5,5 mm = 10 cm Pin­ner: 5,5 mm, rund­pin­ne 5,5 mm 60 cm

Førs­te del

Bo­le­ro­en strik­kes fra er­me til rygg i to de­ler som der­et­ter sys sam­men i ryg­gen. Legg opp 34 (42) 50 mas­ker på pin­ner 5,5 mm. Strikk 5 (5) 6 cm vrang­bord med 2 r, 2 vr. Der­et­ter strik­kes bo­le­ro­en vi­de­re i glatt­strikk der om­gang 2 er rett­si­den. Når ar­bei­det må­ler 20 (21) 22 cm, be­gyn­ner økin­ge­ne mot skul­de­ren. Øk 1 mas­ke i hver side på an­nen­hver om­gang til du har 84 (92) 100 mas­ker på pin­nen. Når ar­bei­det må­ler 43 (46) 49 cm, be­gyn­ner fel­lin­gen til erme­hul­let på den ene si­den som dan­ner fram­styk­ket. Fell av 3 mas­ker 1 gang, 2 mas­ker 1 gang og 1 mas­ke 3 gan­ger fra rett­si­den på en side. Du skal nå ha 76 (84) 92 mas­ker på pin­nen. Fell av 34 (38) 42 mas­ker til er­met fra rett­si­den og strikk de res­te­ren­de 42 (46) 50 mas­ke­ne på om­gan­gen. Er­met bret­tes der­et­ter over og sys sam­men når du mon­te­rer. Fort­sett å strik­ke de res­te­ren­de 42 (46) 50 mas­ke­ne i glatt­strikk uten fel­lin­ger, det­te blir halve ryg­gen. Fell av når ar­bei­det må­ler 10 (10) 10 cm målt fra av­fel­lings­kan­ten til er­met. Hele ar­bei­det må­ler nå 57 (60) 63 cm.

And­re del

Den and­re de­len strik­kes på sam­me måte som førs­te del, men speil­vendt.

Mon­te­ring og vrang­bord­kant

Brett sam­men den førs­te de­len ret­te mot ret­te. Be­gynn å sy sam­men er­met fra vrang­bord­kan­ten og hele vei­en opp til fel­lin­gen til erme­hul­let, ca. 43 (46) 49 cm. Brett sam­men den and­re de­len og sy sam­men på sam­me måte. Legg de to de­le­ne ret­te mot ret­te og sy sam­men av­fel­lings­kan­te­ne i ryg­gen. Bruk rund­pin­ne 5,5 mm 60 cm og plukk opp ca. 128 (136) 144 mas­ker rundt kan­ten og strikk vrang­bord med 2 r, 2 vr. Fell løst av når vrang­bord­kan­ten må­ler 5 (5) 6 cm.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway