Enkel strikk til deg selv

Prin­sip­pe­ne i strik­king...............................................................................

Ret­te og vran­ge mas­ker er ba­si­sen i strik­king, og gjen­nom å kom­bi­ne­re dem på uli­ke må­ter kan man ska­pe fine mønst­re og mor­som­me struk­tu­rer. Her vi­ses de van­ligs­te tek­nik­ke­ne.

-

Vaf­fel­møns­ter

Ser for­skjel­lig ut på rett- og vrang­si­den. Gir en fin struk­tur som ser vans­ke­li­ge­re ut enn den er.

Grunn­leg­gen­de strik­king

 ?? ?? Blokk­møns­terSer lik ut på rett- og vrang­si­den. Min­ner om per­le­strikk, men er litt gro­ve­re i struk­tu­ren. Om­gang 1 (rett­si­den): 2 r, 2 vr Om­gang 2: 2 r, 2 vr Om­gang 3: 2 vr, 2 r Om­gang 4: 2 vr, 2 r Maske­an­tall del­bart med 4.
Blokk­møns­terSer lik ut på rett- og vrang­si­den. Min­ner om per­le­strikk, men er litt gro­ve­re i struk­tu­ren. Om­gang 1 (rett­si­den): 2 r, 2 vr Om­gang 2: 2 r, 2 vr Om­gang 3: 2 vr, 2 r Om­gang 4: 2 vr, 2 r Maske­an­tall del­bart med 4.
 ?? ?? Rett­strikkSer lik ut på rett- og vrang­si­den. Det­te er den enk­les­te strikke­tek­nik­ken. To om­gan­ger dan­ner en « ril­le». Om­gang 1 (rett­si­den): Rett Om­gang 2: Rett Ube­gren­set maske­an­tall.
Rett­strikkSer lik ut på rett- og vrang­si­den. Det­te er den enk­les­te strikke­tek­nik­ken. To om­gan­ger dan­ner en « ril­le». Om­gang 1 (rett­si­den): Rett Om­gang 2: Rett Ube­gren­set maske­an­tall.
 ?? ?? En­kel vrang­bordBru­kes til man­sjet­ter, hals­kan­ter på gen­se­re, luer og and­re plagg der du vil ha en vrang­bord­ef­fekt. Om­gang 1 (rett­si­den): 1 r, 1 vr Om­gang 2: 1 r, 1 vr Mas­kan­tal del­bart med 2.
En­kel vrang­bordBru­kes til man­sjet­ter, hals­kan­ter på gen­se­re, luer og and­re plagg der du vil ha en vrang­bord­ef­fekt. Om­gang 1 (rett­si­den): 1 r, 1 vr Om­gang 2: 1 r, 1 vr Mas­kan­tal del­bart med 2.
 ?? ?? Glatt­strikkSer for­skjel­lig ut på rett- og vrang­si­den. En av de van­ligs­te tek­nik­ke­ne, bru­kes ofte ved strik­king med fle­re far­ger. Om­gang 1 (rett­si­den): Rett Om­gang 2: Vrang Ube­gren­set maske­an­tall.
Glatt­strikkSer for­skjel­lig ut på rett- og vrang­si­den. En av de van­ligs­te tek­nik­ke­ne, bru­kes ofte ved strik­king med fle­re far­ger. Om­gang 1 (rett­si­den): Rett Om­gang 2: Vrang Ube­gren­set maske­an­tall.
 ?? ?? Dobbel vrang­bordSam­me som en­kel vrang­bord, men med en stør­re og ty­de­li­ge­re vrang­bord­ef­fekt. Om­gang 1 (rett­si­den): 2 r, 2 vr Om­gang 2: 2 r, 2 vr Mas­kan­tal del­bart med 4.
Dobbel vrang­bordSam­me som en­kel vrang­bord, men med en stør­re og ty­de­li­ge­re vrang­bord­ef­fekt. Om­gang 1 (rett­si­den): 2 r, 2 vr Om­gang 2: 2 r, 2 vr Mas­kan­tal del­bart med 4.
 ?? ?? Per­le­strikkSer lik ut på rett- og vrang­si­den. Byg­ger litt mer i bred­den enn and­re strikke­tek­nik­ker. Om­gang 1 (rett­si­den): 1 r, 1 vr Om­gang 2: 1 vr, 1 r Mas­kan­tal del­bart med 2.
Per­le­strikkSer lik ut på rett- og vrang­si­den. Byg­ger litt mer i bred­den enn and­re strikke­tek­nik­ker. Om­gang 1 (rett­si­den): 1 r, 1 vr Om­gang 2: 1 vr, 1 r Mas­kan­tal del­bart med 2.
 ?? ?? Falsk vrang­bordSer for­skjel­lig ut på rett- og vrang­si­den. En fin struk­tur som min­ner om vrang­bord, men uten stret­ch­ef­fekt. Om­gang 1 (rett­si­den): 2 r, 1 vr Om­gang 2: Vrang Mas­kan­tal del­bart med 3.
Falsk vrang­bordSer for­skjel­lig ut på rett- og vrang­si­den. En fin struk­tur som min­ner om vrang­bord, men uten stret­ch­ef­fekt. Om­gang 1 (rett­si­den): 2 r, 1 vr Om­gang 2: Vrang Mas­kan­tal del­bart med 3.
 ?? ?? Om­gang 1 (rett­si­den): Rett Om­gang 2: Vrang Om­gang 3: 1 r, 1 vr Om­gang 4: Vrang Om­gang 5: Rett Om­gang 6: 1 r, 1 vr Maske­an­tall del­bart med 2.
Om­gang 1 (rett­si­den): Rett Om­gang 2: Vrang Om­gang 3: 1 r, 1 vr Om­gang 4: Vrang Om­gang 5: Rett Om­gang 6: 1 r, 1 vr Maske­an­tall del­bart med 2.
 ?? ?? Leg­ge opp mas­ker Lag en løk­ke og sett den på høy­re pin­ne. Spar en lang tråd – jo fle­re mas­ker du skal leg­ge opp, desto leng­re garn­tråd må du ha.
Leg­ge opp mas­ker Lag en løk­ke og sett den på høy­re pin­ne. Spar en lang tråd – jo fle­re mas­ker du skal leg­ge opp, desto leng­re garn­tråd må du ha.
 ?? ?? Legg garn­enden rundt venst­re tom­mel og gar­net fra nøs­tet rundt venst­re peke­fin­ger. Legg de to trå­de­ne i hånd­fla­ten og hold fast.
Legg garn­enden rundt venst­re tom­mel og gar­net fra nøs­tet rundt venst­re peke­fin­ger. Legg de to trå­de­ne i hånd­fla­ten og hold fast.
 ?? ?? Før pin­nen inn un­der garn­trå­den fra tom­me­len ...
Før pin­nen inn un­der garn­trå­den fra tom­me­len ...
 ?? ?? Dra trå­den gjen­nom løk­ken på tom­me­len.
Dra trå­den gjen­nom løk­ken på tom­me­len.
 ?? ?? Fort­sett på sam­me måte til du har øns­ket an­tall mas­ker på pin­nen.
Fort­sett på sam­me måte til du har øns­ket an­tall mas­ker på pin­nen.
 ?? ?? ... og plukk opp gar­net fra peke­fin­ge­ren.
... og plukk opp gar­net fra peke­fin­ge­ren.
 ?? ?? Nå har du to mas­ker på høy­re pin­ne.
Nå har du to mas­ker på høy­re pin­ne.
 ?? ??
 ?? ?? Hold pin­nen med de opp­lag­te mas­ke­ne i venst­re hånd. Legg trå­den fra nøs­tet rundt venst­re peke­fin­ger. Hold den tom­me pin­nen i høy­re hånd og før den inn gjen­nom den førs­te mas­ken. Ret­te mas­ker (r)
Hold pin­nen med de opp­lag­te mas­ke­ne i venst­re hånd. Legg trå­den fra nøs­tet rundt venst­re peke­fin­ger. Hold den tom­me pin­nen i høy­re hånd og før den inn gjen­nom den førs­te mas­ken. Ret­te mas­ker (r)
 ?? ?? Vran­ge mas­ker (vr) Legg trå­den fra nøs­tet over venst­re peke­fin­ger foran pin­nen. Før høy­re pin­ne un­der trå­den og inn i mas­ken.
Vran­ge mas­ker (vr) Legg trå­den fra nøs­tet over venst­re peke­fin­ger foran pin­nen. Før høy­re pin­ne un­der trå­den og inn i mas­ken.
 ?? ?? Dra den gjen­nom mas­ken. Dra den strik­ke­de mas­ken av fra venst­re pin­ne til den høy­re.
Dra den gjen­nom mas­ken. Dra den strik­ke­de mas­ken av fra venst­re pin­ne til den høy­re.
 ?? ?? Dra den strik­ke­de mas­ken av fra venst­re pin­ne til den høy­re.
Dra den strik­ke­de mas­ken av fra venst­re pin­ne til den høy­re.
 ?? ?? Plukk opp trå­den.
Plukk opp trå­den.
 ?? ?? Plukk opp trå­den.
Plukk opp trå­den.
 ?? ?? Dra trå­den gjen­nom mas­ken.
Dra trå­den gjen­nom mas­ken.
 ?? ?? Før pin­nen inn gjen­nom mas­ken og hent trå­den fra det nye nøs­tet og fort­sett å strik­ke som van­lig. Stram litt til og klipp av den gam­le trå­den. La det være igjen en li­ten ende som du kan fes­te.
Før pin­nen inn gjen­nom mas­ken og hent trå­den fra det nye nøs­tet og fort­sett å strik­ke som van­lig. Stram litt til og klipp av den gam­le trå­den. La det være igjen en li­ten ende som du kan fes­te.
 ?? Byt­te far­ge Bytt far­ge når du har rett­si­den mot deg. Hold den nye far­gen ved si­den av den nå­væ­ren­de. ??
Byt­te far­ge Bytt far­ge når du har rett­si­den mot deg. Hold den nye far­gen ved si­den av den nå­væ­ren­de.
 ?? ?? Før høy­re pin­ne inn gjen­nom mas­ke­led­det fra for­ri­ge om­gang. Øke en mas­ke
Før høy­re pin­ne inn gjen­nom mas­ke­led­det fra for­ri­ge om­gang. Øke en mas­ke
 ?? ?? Slik ser det ut fra rett­si­den når du har strik­ket en om­gang med den nye far­gen.
Slik ser det ut fra rett­si­den når du har strik­ket en om­gang med den nye far­gen.
 ?? ?? Plukk opp trå­den og dra den gjen­nom mas­ke­led­det. Flytt den til den høy­re pin­nen.
Plukk opp trå­den og dra den gjen­nom mas­ke­led­det. Flytt den til den høy­re pin­nen.
 ?? ?? Nå har én mas­ke blitt to.
Nå har én mas­ke blitt to.
 ?? ?? Strikk så den nå­væ­ren­de mas­ken.
Strikk så den nå­væ­ren­de mas­ken.
 ?? ?? Strikk to mas­ker. Av­fel­ling – med en mas­ke og uten elas­tisk ef­fekt
Strikk to mas­ker. Av­fel­ling – med en mas­ke og uten elas­tisk ef­fekt
 ?? ?? Fort­sett å dra mas­ke­ne over hver­and­re til du har én mas­ke igjen på pin­nen. Dra trå­den gjen­nom og klipp av.
Fort­sett å dra mas­ke­ne over hver­and­re til du har én mas­ke igjen på pin­nen. Dra trå­den gjen­nom og klipp av.
 ?? ?? Dra den strik­ke­de mas­ken av fra venst­re pin­ne til den høy­re. Nå har to mas­ker blitt til én.
Dra den strik­ke­de mas­ken av fra venst­re pin­ne til den høy­re. Nå har to mas­ker blitt til én.
 ?? ?? Fel­le en mas­ke – to mas­ker sam­men Før høy­re pin­ne inn gjen­nom to mas­ker.
Fel­le en mas­ke – to mas­ker sam­men Før høy­re pin­ne inn gjen­nom to mas­ker.
 ?? ?? Strikk en mas­ke og fort­sett å fel­le av på sam­me måte.
Strikk en mas­ke og fort­sett å fel­le av på sam­me måte.
 ?? ?? Plukk opp trå­den og dra den gjen­nom beg­ge mas­ke­ne.
Plukk opp trå­den og dra den gjen­nom beg­ge mas­ke­ne.
 ?? ?? Før venst­re pin­ne inn fra høy­re gjen­nom den førs­te strik­ke­de mas­ken.
Før venst­re pin­ne inn fra høy­re gjen­nom den førs­te strik­ke­de mas­ken.
 ?? ?? Løft den førs­te strik­ke­de mas­ken over den and­re strik­ke­de mas­ken.
Løft den førs­te strik­ke­de mas­ken over den and­re strik­ke­de mas­ken.
 ?? ?? Nå er en mas­ke felt av.
Nå er en mas­ke felt av.
 ?? ?? Elas­tisk fel­ling (pas­ser blant an­net til løst­strik­ke­de sjal) Strikk en mas­ke og ta et kast ved å leg­ge gar­net rundt høy­re pin­ne.
Elas­tisk fel­ling (pas­ser blant an­net til løst­strik­ke­de sjal) Strikk en mas­ke og ta et kast ved å leg­ge gar­net rundt høy­re pin­ne.
 ?? ?? Fort­sett å dra mas­ke­ne over hver­and­re til du har én mas­ke igjen på pin­nen. Dra trå­den gjen­nom og klipp av.
Fort­sett å dra mas­ke­ne over hver­and­re til du har én mas­ke igjen på pin­nen. Dra trå­den gjen­nom og klipp av.
 ?? ?? Strikk to mas­ker. Av­fel­ling – med to mas­ker
Strikk to mas­ker. Av­fel­ling – med to mas­ker
 ?? ?? Plukk opp trå­den og løft de to strik­ke­de mas­ke­ne over den opp­fange­de trå­den.
Plukk opp trå­den og løft de to strik­ke­de mas­ke­ne over den opp­fange­de trå­den.
 ?? ?? Før venst­re pin­ne inn fra høy­re gjen­nom de to strik­ke­de mas­ke­ne.
Før venst­re pin­ne inn fra høy­re gjen­nom de to strik­ke­de mas­ke­ne.
 ?? ?? Strikk en mas­ke og fort­sett å fel­le av på sam­me måte.
Strikk en mas­ke og fort­sett å fel­le av på sam­me måte.
 ?? ?? Nå er én mas­ke felt av.
Nå er én mas­ke felt av.
 ?? ?? Dra kas­tet og den førs­te strik­ke­de mas­ken over den strik­ke­de mas­ken.
Dra kas­tet og den førs­te strik­ke­de mas­ken over den strik­ke­de mas­ken.
 ?? ?? Strikk en mas­ke.
Strikk en mas­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway