Enkel strikk til deg selv

Flette­strikk.........................................................................................................

-

Her be­skri­ves en flette­om­gang til en klas­sisk tau­flet­te som be­står av seks mas­ker. Mas­ke­ne som flet­ten be­står av strik­kes i glatt­strikk, og mas­ke­ne før og etter strik­kes vran­ge. Flette­om­gan­gen strik­kes all­tid fra rett­si­den. For å kun­ne strik­ke flet­ter tren­ger du en hjelpe­pin­ne. An­tall om­gan­ger mel­lom flette­om­gan­ge­ne kan va­rie­res etter smak – jo fle­re om­gan­ger imel­lom, desto leng­re flet­te får du. Jeg sy­nes at cir­ka sju om­gan­ger er pas­se.

 ??  ?? Sett tre mas­ker på en hjelpe­pin­ne bak ar­bei­det.
Sett tre mas­ker på en hjelpe­pin­ne bak ar­bei­det.
 ??  ?? Strikk tre mas­ker fra den venst­re pin­nen.
Strikk tre mas­ker fra den venst­re pin­nen.
 ??  ?? Legg gar­net foran hjelpe­pin­nen og stram litt til.
Legg gar­net foran hjelpe­pin­nen og stram litt til.
 ??  ?? Nå ser det slik ut.
Nå ser det slik ut.
 ??  ?? Strikk nå de tre mas­ke­ne fra hjelpe­pin­nen.
Strikk nå de tre mas­ke­ne fra hjelpe­pin­nen.
 ??  ?? Slik ser det ut når den førs­te flette­om­gan­gen er strik­ket.
Slik ser det ut når den førs­te flette­om­gan­gen er strik­ket.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway