Enkel strikk til deg selv

Å strik­ke rag­la­ner­mer................................................................................

-

Jeg plei­er ofte å strik­ke gen­se­re med rag­la­ner­mer oven­fra og ned. På den må­ten blir det mu­lig å prø­ve gen­se­ren un­der­veis i strik­kin­gen. Gen­se­ren med rag­lan­er­mer på side 78 er strik­ket på den må­ten. Her ser du hvor­dan man la­ger økin­ge­ne. Øk en mas­ke ved å strik­ke en mas­ke i mas­ke­led­det fra for­ri­ge om­gang. Flytt mar­kø­ren over på høy­re pin­ne og øk en mas­ke ved å strik­ke en mas­ke i mas­ke­led­det fra for­ri­ge om­gang i mas­ken etter mar­kø­ren. Flytt mar­kø­ren over til høy­re pin­ne. Strikk de to mas­ke­ne mel­lom mar­kø­re­ne. Slik ser det ut når du har strik­ket noen om­gan­ger. Gen­se­ren strik­kes rundt på rund­pin­ne. Etter hals­kan­ten plas­se­res det ut åtte mar­kø­rer ( ly­se­grå prik­ker). Mel­lom hver mar­kør strik­kes det to mas­ker glatt­strikk. På hver økings­om­gang øker man en mas­ke før og en mas­ke etter hvert mar­kør­par, dvs. åtte øke­de mas­ker.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway