Enkel strikk til deg selv

Stel­le- og vaske­råd......................................................................................

For at de strik­ke­de plag­ge­ne dine skal få et langt og lyk­ke­lig liv, er det vik­tig å be­hand­le dem på rik­tig måte. Følg all­tid rå­de­ne om vask og stell på gar­nets merke­lapp. Ut­over det kom­mer det også noen ge­ne­rel­le råd her.

-

Før bruk

Før du bru­ker det strik­ke­de plag­get ditt, bør du all­tid vas­ke det for å få bort even­tu­elt smuss og over­skudds­far­ge.

Hånd­vask

Vask plag­get for hånd i lun­ket vann. Bruk et mildt fin­vask­mid­del, som for ek­sem­pel Milo. Vask for­sik­tig uten å gni. Skyll fle­re gan­ger. Klem ut van­net, ikke vri.

Ma­skin­vask

Bruk ull­vask­pro­gram på 30 gra­der. Ikke over­do­ser vaske­mid­de­let, og unn­gå skylle­mid­del.

Ma­te­ria­ler som det går fint å vas­ke i ma­skin: Bom­ull, lin, vis­ko­se, su­per­wash-be­hand­let ull og sil­ke.

Ma­te­ria­ler som har best av å vas­kes for hånd: Ull, al­pak­ka og mo­hair.

Tørk

Strik­ke­de plagg har all­tid best av å tør­ke flatt mel­lom hånd­klær. Det tar tid å tør­ke et strik­ket plagg, så bytt ut hånd­klær­ne etter en stund. Tørk ald­ri strik­ke­de plagg i tørke­trom­mel.

Opp­be­va­ring

Strik­ke­de plagg bør opp­be­va­res lig­gen­de. Hen­ger de på kles­hen­ger for len­ge, ri­si­ke­rer de å mis­te for­men og bli leng­re. Luft gjer­ne ull­plag­ge­ne litt av og til.

 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway