Vil ha bar­na på kris­ten sko­le

Oa­sen sko­le star­ter opp sin and­re sko­le i Kris­tian­sand til høs­ten. De reg­ner med å øke med 20 ele­ver i året fram­over.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KJETIL REITE [email protected]

– For oss er det­te et verdi­valg. Det krist­ne verdi­grunn­lagt som den­ne sko­len er bygd på, er den vik­tigs­te grun­nen til at vi vil ha bar­na våre her, sier Me­rete Jor­tveit.

Hun og man­nen har valgt Oa­sen sko­le Vågs­bygd når søn­nen skal be­gyn­ne på åt­ten­de trinn. Sko­len åp­ner opp i mid­ler­ti­di­ge lo­ka­ler i Vågs­bygd Fri­kir­ke til høs­ten.

Ekte­pa­ret har al­le­re­de en dat­ter som går på Oa­sen sko­le Bir­ke­lid.

– Vår er­fa­ring er at sko­len er en bra are­na for læ­ring. Vi tror også at det kan være bra å være med i en opp­starts­fase. Det tror vi er bra for klasse­mil­jø­et, sier An­ders Jor­tveit.

NY SKO­LE

Oa­sen sko­le har god­kjen­ning på 280 ele­ver i Vågs­bygd. I førs­te om­gang reg­ner de med å star­te opp med mel­lom 15 - 20 ele­ver.

– Er­fa­rin­ge­ne fra sko­le­ne på Strøm­me, Bir­ke­lid og Man­dal er at an­tall ele­ver øker med rundt 20 ele­ver i året. Men det­te er en stor by­del og ned­slags­fel­tet om­fat­ter også Flek­ker­øy, så det kan hen­de det kom­mer enda fle­re, sier rek- tor Leif-otto Nat­vig.

Han kom­mer fra Vågs­bygd sko­le der han har vært læ­rer. Nå skal han være med å byg­ge opp Oa­sen sko­le i Vågs­bygd. De er på ut­kikk etter en ny tomt el­ler et ek­sis­te­ren­de bygg sen­tralt i by­de­len der de kan flyt­te inn etter hvert.

– Sko­len har en ba­sis i den krist­ne tro og krist­ne ver­di­er. Læ­re­re må be­kjen­ne seg til den krist­ne tro­en, men ikke ele­ve­ne el­ler for­eld­re­ne. Vi er ikke no­en me­nig­het­sko­le og skal hel­ler ikke være sko­le for bare nors­ke barn med lik bak­grunn, sier Nat­vig.

MER KRISTENDOM

Sko­len har mer kristendom i KRLe-fa­get og læ­rer­ne kan trek­ke kris­ten­dom­men inn i and­re fag. Sko­len har også mor­gen­sam­lin­ger og uke­sam­lin­ger med krist­ne san­ger og kris­tent inn­hold.

– Da dere fikk til­la­tel­se var inn­ven­din­gen blant an­net at en slik sko­le svek­ker den of­fent­li­ge sko­len?

– Jeg skjøn­ner at det er en pro­blem­stil­ling i dis­trik­te­ne der det er få ele­ver. Men ikke i en by av Kris­tian­sands stør­rel­se. Vågs­bygd er en folke­rik by­del og jeg tror ikke det­te er no­en trus­sel mot den of­fent­li­ge sko­len, sier Nat­vig.

– Jeg var gans­ke kri­tisk til Oa­sen selv, sier In­gunn Vågs­voll som skal be­gyn­ne som læ­rer på sko­len.

– Så da no­en fore­slo at jeg skul­le søke på jobb på Oa­sen, var jeg gans­ke ned­la­ten­de. Men jeg så til­fel­dig­vis en stil­lings­ut­ly­sing og opp­da­get at det sko­len stod for sam­svar­te med de ver­di­ene jeg set­ter pris på, som for ek­sem­pel å se den en­kel­te elev. Vi øns­ker også å in­ves­te­re i den en­kel­te, og jeg ser at tid­li­ge­re ele­ver en­ga­sje­rer seg i lo­kal­sam­fun­ne­ne, sier Vågs­voll.

TO SKO­LER

Det er den and­re sko­len Oa­sen star­ter i Kris­tian­sand. For to år si­den star­tet de opp på Strøm­me, og de har også en ny sko­le i Man­dal.

– Vi skal ikke være vel­dig an­ner­le­des enn and­re sko­ler, si­den vi har det sam­me pen­sum som den of­fent­li­ge sko­len. Men vi har et an­net fo­kus. Jeg er enig i at vi skal være et åpent sam­funn, men vi har blitt uty­de­li­ge på våre krist­ne ver­di­er. Vi har blitt så to­le­ran­te at det nes­ten er selv­ut­slet­ten- de, sier Leif-otto Nat­vig.

INTEGRERT

Ekte­pa­ret Jor­tveit har fire barn og er med­lem­mer i pinse­me­nig­he­ten Fi­ladel­fia Kris­tian­sand. De set­ter pris på at sko­len har mer kris­ten­doms­un­der­vis­ning enn and­re sko­ler og at læ­rer­ne selv be­kjen­ner seg til den krist­ne tro­en.

– Er det ikke en fare ved krist­ne sko­ler at barn ikke blir integrert i sitt nær­mil­jø?

– Det har ikke vi opp­levd, de har den sam­me kon­tak­ten med ven­ner i nær­mil­jø­et. Vi har hel­ler ikke noe inn­trykk av at Oa­sen er spe­si­elt luk­ket. Ele­ve­ne har ven­ner i alle sam­funns­lag, sier Me­rete Jor­tveit.

FOTO: KJETIL REITE

Me­rete og An­ders Jor­tveit har fi­re barn. Fra høs­ten vil to av dem gå på Oa­sen sko­le. De øns­ker en sko­le som leg­ger mer vekt på de krist­ne ver­di­ene.

FOTO: KJETIL REITE

Oa­sen sko­le Vågs­bygd skal inn i mid­ler­ti­di­ge lo­ka­ler i Vågs­bygd fri­kir­ke til høs­ten.

FOTO: KJETIL REITE

Oa­sen i Vågs­bygd kan ha opp­til 280 ele­ver og job­ber nå med å re­krut­te­re. Her fra in­for­ma­sjons­mø­tet tirs­dag kveld. Fra venst­re: An­ders Jor­tveit, Me­rete Jor­tveit, John­ny Efte­vand, Gunn Margrethe Brek­ke, Sjur Vi­dar Brek­ke og In­gunn Vågs­voll. Sist­nevn­te...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.