Bjo­ren (150) fei­ret fra ny raste­plass

Folk val­far­tet til Byg­land og Sto­re­straum slu­ser med ny raste­plass til fem mil­lio­ner kro­ner lør­dag.

Fædrelandsvennen - - NYHETER - JOHS. BJØRKELI

Damp­bå­ten Bjo­rens 150-års­ju­bi­le­um ble fei­ret med båt­tu­rer, hesteskyss, ve­te­ran­buss, mat, ta­ler og un­der­hold­ning. Sam­ti­dig sei­ler riks­veg 9 i Se­tes­dal opp som ny na­sjo­nal tu­rist­vei.

– Jeg skal gjø­re alt jeg kan over­for Veg­di­rek­to­ra­tet for at riks­veg 9 gjen­nom Se­tes­dal blir Na­sjo­nal tu­rist­vei. Her har vi nå noen av lan­dets flot­tes­te raste­plas­ser, ak­ti­vi­te­ter, unik sam­ferd­sels­his­to­rie, se­tes­dals­kul­tur og na­tur. I Nor­ge har vi 18 na­sjo­na­le tu­rist­vei­er, men in­gen i vår re­gion. Vi bør få en gjen­nom Se­tes­dal, sa av­de­lings­di­rek­tør for Aust-ag­der vei­an­legg i Sta­tens veg­ve­sen, Er­ling Jo­nas­sen, da han åp­net den nye raste­plas­sen ved Sto­re­straum ved riks­veg 9 i Byg­land lør­dag.

Tid­li­ge­re var det en ikke opp­ar­bei­det raste­plass ved Sto­re­straum slu­ser. Etter hvert fant man ut at den var for tra- fikk­far­lig, og for noen år si­den ble den stengt.

– Vi fikk en del pro­tes­ter, men med den­ne raste­plas­sen hå­per jeg folk er for­nøy­de, sier av­de­lings­in­ge­ni­ør i Sta­tens veg­ve­sen i Se­tes­dal, Pål Arn­finn Hau­gen.

Den nye raste­plas­sen lig­ger vak­kert til ved Åraks­fjor­den – nord for Byg­lands­fjor­den og for­bun­det med den­ne gjen­nom Sto­re­straum slu­ser.

Like borten­for raste­plas­sen kun­ne de blant de fle­re hund­re fram­møt­te som øns­ket det få en li­ten tur på fjor­den med Bjo­ren. Av- og på­stig­ning til Bjo­ren var via en bratt lei­der i sluse­veg­gen. Stø og trygg sto kap­tein Svenn Ro­bert Klep­pe og hjalp pas­sa­sje­ren av og på.

Det er man­ge ild­sje­ler bak det fak­tum at en 150 år gam­mel ved­fyrt dampbåt som Bjo­ren fort­satt kan sei­le på Byg­lands­fjor­den til gle­de for tu­ris­ter og and­re in­ter­es­ser­te.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Raste­bord ved Sto­re­straum raste­plass ved rv. 9.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Sto­re­straum nye raste­plass i Byg­land til fem mil­lio­ner kro­ner ble åp­net lør­dag av An­na Stel­la Karsldotti­r, le­der av Se­tes­dals­mu­se­et, Byg­land-ord­fø­rer Leif Rygg og av­de­lings­di­rek­tør for Sta­tens veg­ve­sen Aust-ag­der vei­an­legg, Er­ling Jo­nas­sen (t.h.).

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Sam­ti­dig med at den nye raste­plas­sen ble åp­net, fei­ret se­tes­dø­ler og til­rei­sen­de at den ved­fyr­te damp­bå­ten Bjo­ren, som går i rute og char­ter på Byg­lands­fjor­den, er 150 år i år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.