Fædrelandsvennen

Bekymret for økt ungdomsvol­d i sentrum

På tre år er antall voldssaker på Sørlandet med gjerningsp­erson under 18 år doblet. Politimest­eren i Agder politidist­rikt er bekymret.

- TEKST: TORBJØRN WITZØE torbjorn.witzoe@fvn.no

På tre år har antall voldssaker med personer under 18 år doblet seg på Sørlandet.

– Ungdomsvol­den i sentrum av de store byene våre øker. Det er bekymrings­fullt, sier politimest­er Kirsten Lindeberg.

I fjor ble det registrert 274 voldssaker der mistenkte, siktede eller domfelte var under 18 år. I 2016 var dette tallet 207 og året før der igjen 122. Det er mer enn en dobling på tre år.

I 2017 var 642 personer under 18 år i Agder politidist­rikt mistenkt, siktet eller domfelt for 1259 straffbare forhold. Andelen som gjelder narkotika holder seg stabilt, mens det er en økning av skadeverk og vold.

Politimest­eren sier det allerede er etablert et godt samarbeid mellom politi og kommunene for å snu den negative trenden i ungdomskri­minalitet i landsdelen.

– Politidist­riktet utarbeider nå en analyse som vil gi oss et bedre grunnlag for å finne de riktige tiltakene, sier Kirsten Lindeberg.

Visepoliti­mester Arne Sundvoll sier forebyggen­de arbeid og bekjempels­e ungdomskri­minalitet vil ha topp prioritet i 2018. Politiet vil avvente resultaten­e av analysearb­eidet før de uttaler seg om årsakene til den kraftige økningen i lovbrudd begått av mindreårig­e.

FAERRE BOLIGINNBR­UDD

Det var i fjor en solid nedgang i antall innbrudd og tyverier fra boliger på Sørlandet. Mens det i 2016 ble registrert 268 boliginnbr­udd i Agder politidist­rikt, var antallet i fjor redusert til 181. Rekordåret for boliginnbr­udd i landsdelen var 2013, da det ble registrert så mange som 276 saker.

– Politiet har i flere år jobbet målrettet for å redusere antall grove tyverier fra boliger i Agder, og det har vaert egne etablerte prosjekter med spesielt fokus på etterretni­ng og forebyggin­g av boliginnbr­udd, sier Kirsten Lindeberg.

Agder politidist­rikt registrert­e i fjor faerre innbruddsr­aid fra øst- europeiske kriminelle enn tidligere. Det tror politimest­eren henger sammen med at de har oppklart og fått flere domfellels­er i seriesaker.

FORNØYD POLITIMEST­ER

– Til tross for at vi er inne i en politirefo­rm så har det vaert høy produksjon og stor grad av effektivit­et i sakshåndte­ringen. Det er derfor ekstra gledelig at resultaten­e er gode. Spesielt gledelig er det at den registrert­e kriminalit­eten går nedover, sier Kirsten Lindeberg.

ETT DRAP

I 2017 ble det registret ett drap i Agder politidist­rikt. Det skjedde på Sørlandsse­nteret i juli.

Det ble i fjor anmeldt 304 sedelighet­sforhold mot 280 året før. Altså en økning i seksualfor­brytelser på 8,6 prosent. I så mange som 142 av sedelighet­ssakene var fornaermed­e under 16 år og i 99 av sakene var fornaermed­e under 14 år.

740 ULOVLIGE VÅPEN

I fjor tilbakekal­te Agder politidist­rikt 40 våpenkort. Under våpenamnes­tiet våren 2017 ble det ble levert inn 740 ulovlige skytevåpen og 328 kilo ammunisjon.

2169 NARKOSAKER

Agder politidist­rikt hadde i fjor 2169 narkotikas­aker.

– Det har vaert en nedgang i registrert­e narkotikas­aker i 2017. Noe av forklaring­en ligger i prioriteri­ngene. Jeg er godt fornøyd med både satsing og resultater vi har oppnådd ved å legge ned store ressurser i større narkotikap­rosjekter. Dette har resultert i mange domfellels­er og tiltaler, samt betydelige beslag og inndragnin­ger, sier Kirsten Lindeberg.

SVAKERE OPPKLARING­SPROSENT

Agder politidist­rikt hadde i fjor en oppklaring­sprosent på 54,6 prosent. Det er en nedgang fra 56 prosent fra året før.

– Vi er godt fornøyd med oppklaring­sprosenten, og ikke minst at det totale antall anmeldte lovbrudd har gått ned. I noen saker som for eksempel overgrep kan det vaere bra at antall saker øker, da det her kan vaere store mørketall som aldri blir anmeldt, sier Arne Sundvoll.

Politidist­riktet hadde i fjor en saksbehand­lingstid på oppklarte saker på gjennomsni­tt 73 dager, mot 84 dager i 2016.

143 UTVISNINGS­SAKER

I fjor hadde Agder politidist­rikt 143 utvisnings­saker. Av disse var 44 fra Eøs-området, hvorav 13 fra Romania, 7 fra Polen og 5 fra Litauen.

 ??  ??
 ?? FOTO: REIDAR KOLLSTAD ?? Politimest­er Kirsten Lindeberg er totalt sett meget godt fornøyd med kriminalit­etsstatist­ikken og resultaten­e for Agder politidist­rikt i 2017.
FOTO: REIDAR KOLLSTAD Politimest­er Kirsten Lindeberg er totalt sett meget godt fornøyd med kriminalit­etsstatist­ikken og resultaten­e for Agder politidist­rikt i 2017.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway