Arne­sen har troa

Det kan ikke va­ere man­ge hu­ma­ne­ti­ke­re som har så stor tro som Jan­ni­ke Arne­sen. Hun er over­be­vist om at Ar­bei­der­par­ti­et kan greie valg­sei­er i Kris­tian­sand nes­te høst. Sist Ap had­de ord­fø­re­ren var i 1947.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG odd.in­ge.uleberg@fvn.no

Jan­ni­ke Arne­sen drøm­mer om en valg­kamp med lo­kal spen­ning og mer fel­les­skap. Da tror hun valg­sei­er er in­nen rekke­vid­de.

Vi plan­la først over­skrif­ten «selv­pi­ner». Det kan ikke va­ere med stor lyst du tar job­ben som valg­kamp­le­der for Kris­tian­sand Ap slik me­nings­må­lin­ge­ne er nå? – Jo, jeg har enorm lyst. Jeg har sagt at jeg skal gi alt i den­ne job­ben. Jeg er helt sik­ker på at valg­sei­er er in­nen rekke­vid­de, for­di vi har den bes­te po­li­tik­ken hvis bare folk vil ten­ke seg om.

– Du kan hø­res litt selv­til­freds ut på veg­ne av par­ti­et nå?

– Men hør da: Vel­ger­ne har all­tid rett, og vi le­ver i en tid med mye frykt og utrygg­het. Det er man­ge ting i end­ring, og når folk er utryg­ge le­ter de ofte et­ter enk­le svar – for ek­sem­pel noen å skyl­de på. Men in­nerst in­ne vet vi jo at det ikke er en løs­ning. Når vi ten­ker oss om er all­tid det bes­te sva­ret å byg­ge gode fel­les­skap.

Noen vil kan­skje si at de har hørt det før?

– Ja, jeg hå­per du har hørt det før. Bå­de na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt må vi ska­pe fel­les­skap. Al­ter­na­ti­vet er kon­flik­ter. Vi skal ikke va­ere nai­ve. In­gen par­ti­er i Nor­ge går inn for fri inn­vand­ring, for ek­sem­pel, men vi skal va­ere so­li­da­ris­ke og ta an­svar. Også lo­kalt skal vi byg­ge fel­les­skap. Vi skal ska­pe en ny Kris­tian­sand kom­mu­ne hvor det skal va­ere godt å bo for alle.

Vil ikke alle det?

– Jeg tror vel­ger­ne i Søg­ne, Song­da­len og Kris­tian­sand vil se at Ar­bei­der­par­ti­et er bed­re på å ska­pe fel­les­skap og god for­de­ling i den nye kom­mu­nen, enn Høy­re er. Når et skip leg­ger ut fra Kris­tian­sand havn, skal det ør­lite kurs­end­ring til før ski­pet ald­ri tref­fer må­let på and­re si­den av ha­vet. Det er man­ge som snak­ker om fel­les­skap, men kur­sen i Nor­ge er lagt om. Vi fjer­ner oss mer og mer fra so­li­da­ri­tets­tan­ken bå­de på det per­son­li­ge, lo­ka­le og na­sjo­na­le plan. Egent­lig mis­li­ker folk det­te. Der­for har jeg troa. Hvis vi får til å snak­ke po­li­tikk, er valg­sei­er mu­lig.

Men Ap og Høy­re er vel stort sett eni­ge om alt i Kris­tian­sand, fra Kunst­silo og bom­pen­ger til helse og flyt­ting av havn?

– Høy­re er ikke til å kjen­ne igjen fra for­ri­ge pe­rio­de. Un­der Grunde­kjøn var det pri­va­ti­se­ring og blå­blått og in­gen dia­log. Med Fur­re er det sam­ta­le og kon­sen­sus som gjel­der. Ar­bei­der­par­ti­et får der­for mer gjen­nom­slag, og utad kan det nok se ut som vi er mye eni­ge. Bud­sjet­te­ne vi leg­ger fram hvert år vi­ser der­imot noe an­net. Ta også sa­ker som hus­lei­e­øk­ning i kom­mu­na­le bo­li­ger og gra­tis SFO for barn med ned­satt funk­sjons­evne.

Og fort­set­ter ...

– Vi skal alt­så byg­ge fel­les­skap for alle i den nye kom­mu­nen. In­di­vi­dua­lis­men skal ska­pe mang­fold på en god måte - ikke gjø­re den en­kel­te til seg selv nok. Ska­pe og dele. Den set­nin­gen er grun­nen til at jeg ble med i Ap. Ikke en en­kelt­sak, men sam­funns­sy­net. Verdi­sy­net.

Tro­lig kan du som valg­kamp­le­der gjø­re hva du vil og si hva du vil uten at det be­tyr så mye – folk ser på Stø­re, og Ap fal­ler snart ned mot 20 pro­sent?

– Stø­re er en glim­ren­de parti­le­der, men Ap tren­ger å snak­ke om po­li­tikk igjen. Vi ute på lo­kal­pla­net leng­ter et­ter at po­li­tik­ken skal kom­me i for­grun­nen igjen.

Ord­fø­rer­kan­di­da­ten be­tyr mye. Hvem hå­per du blir ord­fø­rer­kan­di­da­ten på no­mi­na­sjons­mø­tet i de­sem­ber?

– Astrid Hil­de le­der no­mi­na­sjons­ko­mi­te­en og kom­mer nok opp med sva­ert gode navn slik at vi får inn gode folk fra alle de tre gam­le kom­mu­ne­ne. Hvem ord­fø­rer­kan­di­da­ten blir, er ikke opp til meg å be­stem­me.

Po­li­tisk kor­rekt svar, kan du va­ere noe kla­re­re på hva som er må­let ditt som valg­kamp­le­der?

– Valg­sei­er og at Ap får ord­fø­re­ren selv­sagt. Sam­ti­dig har jeg en drøm om å gjø­re den­ne valg­kam­pen lo­kalt spen­nen­de. At vi skal greie å drøf­te vik­ti­ge lo­ka­le spørs­mål og ska­pe en­ga­sje­ment rundt vår egen lo­ka­le hver­dag. Det er by­sty­ret for en helt ny kom­mu­ne vi skal vel­ge, det er ikke stor­tings­valg.

Hvor­dan gjø­re det?

– Vi må snak­ke po­li­tikk. «Er­na er stjer­na», sa Høy­re un­der sist stor­tings­valg. Vi ser sta­dig fle­re bil­der av ord­fø­rer Ha­rald Fur­re på Face­bo­ok og and­re ste­der hvor han åp­ner ting og gjør ting - og ima­get byg­ges – nes­ten uten at det snak­kes kon­kret po­li­tikk. Til syv­en­de og sist er det hva po­li­ti­ke­re be­slut­ter, ikke hvor­dan vi smi­ler, som be­tyr mest for vel­ger­ne.

Vik­tigs­te valg­kamp­sak blir da?

– Jeg er an­satt for å dri­ve valg­kam­pen og få fle­re hund­re fri­vil­li­ge en­ga­sjert. Ord­fø­rer­kan­di­da­ten vel­ges i de­sem­ber. Da ved­tas også parti­pro­gram­met. Det er and­re enn meg som be­stem­mer de po­li­tis­ke prio­ri­te­rin­ge­ne, men fel­les­skap og god for­de­ling er all­tid vik­tig for oss.

Du job­ber som syke­plei­er ved lind­ren­de en­het på Sør­lan­det syke­hus. Kan du få bruk for den er­fa­rin­gen på valg­nat­ta?

– Ta­per vi, blir det tøft, men vi gjør ikke det. Vi kan ikke be­gyn­ne valg­kam­pen med å fryk­te tap. Ar­bei­der­par­ti­et var størs­te par­ti ved sist lo­kal­valg. Vi fikk 28,1 pro­sent av stem­me­ne, Høy­re var nede på 23.

Hvor stor opp­slut­ning må dere ha nes­te år?

– Vi skal pas­se­re 30 pro­sent med god mar­gin og vi skal bli så ster­ke at vi sam­men med sen­trum og venstre­si­den kan dan­ne fler­tall.

Det be­tyr at dere må få KRF i Kris­tian­sand over på and­re si­den?

– Det er ikke sik­kert sen­trums­par­ti­ene i den nye kom­mu­nen er like langt til høy­re som sen­trums­par­ti­ene i Kris­tian­sand har va­ert ...

Hva gjør du når du ikke dri­ver po­li­tikk?

– Rei­ser en del. Jeg går mye i sko­gen med Jens.

Med Jens!

– Ja, det er en hund, en cor­gi som er opp­kalt et­ter et av mine po­li­tis­ke for­bil­der ...

FOTO: KJE­TIL REITE

Jan­ni­ke Arne­sen i Kris­tian­sand by­sty­re i for­ri­ge må­ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.