Alt­for få gid­der å hen­te frem den sure gam­lin­gen i seg, set­te seg ned og skri­ve en kla­ge.

Jeg var på mu­sikk­fes­ti­val for en ukes tid si­den, «Ka­det­ten» strand­fes­ti­val i Sand­vi­ka. Rett uten­for Oslo. En ny fes­ti­val som sat­ser på ur­ban pop og hip-hop mu­sikk. Og en be­ta­lings­løs­ning som he­ter Cash­less.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - Bar­tek Ka­min­ski

Jeg had­de reg­net med på for­hånd å føle meg litt eld­re enn gjen­nom­snit­tet av kli­en­tel­let på fes­ti­va­len, men mitt møte med Cash­less be­ta­lings­sys­tem ble mitt førs­te møte med den sure beste­fa­ren i meg.

●●Det be­gyn­te lo­ven­de, va­e­ret var per­fekt og stem­nin­gen var god. Jeg og føl­get kom oss gjen­nom alle kø­ene ved inn­gan­gen og vand­ret gjen­nom fes­ti­val­om­rå­det med godt hu­mør og fant oss en fin plass ved en sce­ne.

●●Pro­ble­me­ne be­gyn­te da jeg skul­le kjø­pe litt å drik­ke til oss. Det var ikke bare å ta frem bank­kor­tet el­ler kon­tan­ter, nei, nei. «Her bru­ker vi in­te kort el­ler cash, bare Cash­less», fikk jeg vite av en su­per­kul bar­ten­der. Jeg ble så hen­vist til­ba­ke til star­ten av hele fes­ti­va­len, der det var ut­plas­sert fle­re prak­tis­ke Cash­less-bo­der. Der­med gikk jeg til­ba­ke til der jeg kom fra, og stil­te meg i kø sam­men med 20-årin­ger som til­syne­la­ten­de spis­te sixpacks til lunsj. Da det en­de­lig ble min tur var jeg na­tur­lig­vis ir­ri­tert, men li­ke­vel litt spent på hva det­te sys­te­met var.

●●Cash­less er et be­ta­lings­kort, som man kan fyl­le på med via kon­tan­ter el­ler bank­kort, og så bru­ke som be­ta­lings­mid­del over hele fes­ti­va­len. Samt and­re fes­ti­va­ler el­ler ar­ran­ge­men­ter i Nor­ge. Og pri­sen for det­te fan­tas­tis­ke mo­der­ne sys­te­met er 50 kro­ner. Med and­re ord, må man først be­ta­le for å få lov til å bru­ke pen­ger, føl­tes det ut som. Det er visst mye enk­le­re enn å bare bru­ke van­li­ge kon­tan­ter el­ler kort el­ler vipps.

●●Det som der­imot ir­ri­ter­te meg mest, og fikk frem den sin­te beste­fa­ren i meg, var ge­by­ret på 40 kr man må be­ta­le for å få ut det res­te­ren­de be­lø­pet på kor­tet. Sys­te­met de­res fun­ker alt­så slik; Man be­ta­ler x an­tall kro­ner for å kom­me inn på en fes­ti­val, det er greit. Så må man kjø­pe et kort til 50 kr, fyl­le på med pen­ger, og når man er fer­dig for da­gen og vil hjem, så kan man ikke stil­le seg i sam­me bod for å få pen­ge­ne sine til­ba­ke. Nei, nei. Da er vi kom­met til kjer­nen av den­ne prak­tis­ke, mo­der­ne løs­nin­gen. Man må log­ge seg inn på de­res hjemme­side, opp­ret­te en bru­ker, re­gist­re­re sitt bank­kort, og mot et ge­byr på 40 kr får man over­fø­re det res­te­ren­de be­lø­pet.

●●Den­ne lil­le de­tal­jen ble vi na­tur­lig­vis ikke in­for­mert om av herr bryst­mus­kel som sto i bo­den. Vi pra­tet litt om det­te på kon­ser­ten. Hva er mi­ni­mums­be­lø­pet folk vil gi blaf­fen i? 50 kr? 100kr? Hvis du har 40 kro­ner igjen på kor­tet, så går det rett i lom­ma på Cash­less-ei­er­ne. Hvem gid­der da å gå gjen­nom alt det­te, hvis det bare er snakk om små­pen­ger?

●●Man­ge bek­ker små gjør en stor å, sier ord­ta­ket. Og i det­te til­fel­let er å-en blitt ri­me­lig stor. Es­pos Nor­ge, som står bak Cash­less, har vokst år for år. De vil selv­sagt ikke opp­gi hvor stor an­del av inn­tje­nin­gen de­res kom­mer fra sli­ke «gjen­glem­te» be­løp av «kon­kur­ranse­hen­syn», sa sje­fen i Es­pos Nor­ge til Stav­an­ger Af­ten­blad i fjor. De vi­ser til at de dri­ver i hen­hold til Fi­nanstil­sy­nets krav, og de har mot­tatt sva­ert få kla­ger. Der­med kan de hol­de på ak­ku­rat som de vil, og tje­ne seg rike på al­les små­pen­ger. For­di alt­for få gid­der å hen­te frem den sure gam­lin­gen i seg, set­te seg ned og skri­ve en kla­ge.

●●Beste­fa­ren i meg var lys­vå­ken un­der hele kon­ser­ten. Ja, han dan­set og vei­vet med ar­men sam­men med alle and­re – men had­de en av rap­per­ne skre­ket ut «fuck the Cash­less-sys­tem», så had­de beste­fa­ren i meg gått amok. Da had­de det blitt kon­sert!

Bar­tek er 40 år, fra Kris­tian­sand, men bor i Oslo og er skue­spil­ler ved Na­tio­nal­thea­te­ret. Sin­gel små­barns­far som på hver­da­ger spi­ser fro­kost mens bik­kja ser på. Li­ker kul­tur. Og kom­per. BAR­TEK KA­MIN­SKI

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.