Frp av­vi­ser kri­tik­ken

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-IN­GE R. ULEBERG

– Det er ikke noe nytt at noen prø­ver å så tvil om vår bom­penge­po­li­tikk. .

– Den er en­kel: Vi er mot. Men så len­ge vi ikke har 50 pro­sent av stem­me­ne får vi ikke vekk bom­pen­ge­ne, sier Øy­vind Bernt­sen, som sit­ter i by­sty­ret for Frp.

– Men det er Frps egen stats­råd som kre­ver bom­pen­ger og null­vekst i tra­fik­ken?

– For­di han sit­ter ba­sert på en re­gje­rings­platt­form fram­for­hand­let av fle­re par­ti­er. Den had­de sett an­ner­le­des ut hvis Frp had­de hatt rent fler­tall?

– Men blir det ikke høy­ere bom­pen­ger med Frps ut­byg­gings­po­li­tikk, og det må dere jo ta an­svar for?

– Vi øns­ker at folk skal bo der de vil. Så er det en po­li­tisk opp­ga­ve å byg­ge ut kol­lek­tiv­tra­fikk i tråd med det. Vi må slut­te å nek­te folk å bo og byg­ge, for­di bus­sen ikke går der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.