– Folk kan mis­te vann­fors

Grunn­van­net på Sør­lan­det er la­ve­re enn på len­ge, og fort­set­ter å syn­ke. Det fø­rer til tom­me brøn­ner, lite vann i el­ver og bek­ker, skog­brann­fare og høye strøm­pri­ser.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Der det er la­vest grunn­vann er inn mot fjel­le­ne, nord i Ag­der. De fire måle­sta­sjo­ne­ne våre på Sør­lan­det vi­ser vel­dig lav vann­stand. Men fore­lø­pig ikke eks­tremt lavt.

Det sier hydro­geo­log og sek­sjons­sjef i Nor­ges vass­drags- og energi­di­rek­to­rat (NVE) Her­vé Colle­uil­le. Han er en av per­sone­ne som føl­ger grunn­van­net tet­test i lan­det for ti­den. Noe NVE be­skri­ver som en unor­mal si­tua­sjon i for­hold til tid­li­ge­re år. Den sis­te pe­rio­den med tør­ke i SørNor­ge var i 2010.

– Det er vel­dig lav vann­fø­ring i el­ver og bek­ker på Sør­lan­det. År­sa­ken til det lave grunn­van­net er lite ned­bør og eks­trem var­me, noe som har ført til stor for­dam­ping. Og plan­te­ne bru­ker mye av van­net, for­kla­rer Colle­uil­le.

KAN BLI TØR­RE BRØN­NER

Colle­uil­le sier fle­re brøn­ner i Nor­ge har blitt tør­re, og hvis det blir fint va­er i uke­ne fram­over så kan fle­re få tør­re brøn­ner også i Ag­der.

– Grunn­van­net kan bli så lavt i juli at folk kan mis­te vann­for­sy­nin­gen. Sa­er­lig drei­er det­te seg om pri­va­te brøn­ner. Der­som det skjer så kan man få bi­stand av kom­mu­nen. Slik som det ser ut nå så er det nord i Ag­der det ser skum­lest ut med tan­ke på å mis­te vann­for­sy­nin­gen. Det er sva­ert vik­tig at hus­stan­der med brøn­ner føl­ger nøye med på si­tua­sjo­nen, og det er man­ge av dis­se i Ag­der, sier Colle­uil­le.

At grunn­van­net sta­dig syn­ker på­vir­ker fle­re ting.

– Bøn­der sli­ter med at jor­da er knusk­tørr. Lite vann i el­ver be­tyr at det er mind­re fisk. Til og med fø­rer det lave grunn­van­net til at strøm­pri­se­ne sti­ger, sier Colle­uil­le.

Ven­ne­sla kom­mu­ne inn­før­te tors­dag vann­ings­for­bud for abon­nen­ter til­knyt­tet Ha­ege­land vann­verk. Sek­sjons­le­der for vann i Kris­tian­sand kom­mu­ne, Odd Yng­var Li­an, sier at det fore­lø­pig ikke er noen stren­ge­re re­strik­sjo­ner hva gjel­der bruk av vann for inn­byg­ger­ne i Kris­tian­sand.

– Vi har som van­lig hage­van­nings­re­strik­sjo­ner. Folk er flin­ke til å føl­ge dem, og der­med er det ikke be­hov for å ha stren­ge­re re­strik­sjo­ner. Men det vur­de­res fort­lø­pen­de, sier Li­an.

INNDRAR DISPENSASJONER

Tid­li­ge­re den­ne uka opp­lys­te Øst­re Ag­der Brann­ve­sen at dispensasjoner til å dri­ve med skogs­drift i Vest-ag­der vil bli inn­dratt fre­dag. Det­te med bak­grunn i den me­get kre­ven­de si­tua­sjo­nen med lav grunn­vann­stand, og at sto­re de­ler av ve­ge­ta­sjo­nen er så tørr at det an­ten­nes lett.

– Si­tua­sjo­nen kom­mer til å ved­vare inn­til det kom­mer skik­ke­lig ned­bør som va­rer i en dag el­ler to. Det som skjer nå er at det kom­mer en kjapp skur, men det trek­ker ikke or­dent­lig ned i bak-

ken. Van­net lig­ger i over­fla­ten og for­dam­per med en gang igjen, sier brann­mes­ter i Kris­tian­sand Trond Bus­te­rud.

LINJENETT

Ag­der Ener­gi er blant dem som mer­ker for­bu­det mot all skogs­drift al­ler best. Fir­ma­ene de bru­ker til å ut­fø­re lin­je­ryd­ding har fått dis­pen­sa­sjo­ne­ne truk­ket til­ba­ke, så der fore­går det ikke lin­je­ryd­ding nå, iføl­ge kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Hanne Liv Refs­nes i Ag­der Ener­gi.

Dis­pen­sa­sjo­ne­ne ble først truk­ket til­ba­ke i Aust-ag­der, mens det er stans i lin­je­ryd­ding også i Vestag­der fra klok­ka 06.00 i dag.

– På grunn av fe­rie­av­vik­ling er det mye la­ve­re ak­ti­vi­tet enn nor- malt, men vi har dis­pen­sa­sjon fra brann­ve­se­net til å gjø­re alt av nød­ven­dig feil­ret­ting- og ved­li­ke­holds­ar­beid på linje­net­tet for å sik­re at strøm­for­sy­nin­gen opp­rett­hol­des, sup­ple­rer Refs­nes.

Med tan­ke på grunn­van­net sier hydro­geo­log i NVE Her­vé Colle­uil­le at det kan va­riere fra sted til sted.

– Vårt bud­skap, med den lave vann­stan­den vi nå har, er at grunn­ei­er er nødt til å føl­ge med på vann­stan­den, og ta hen­syn de­ret­ter, av­slut­ter Colle­uil­le.

FOTO: ODD-IN­GE RØNNING ULEBERG

Der­som det blir fint va­er res­ten av juli kan sta­dig fle­re få tør­re brøn­ner og der­med mis­te vann­for­sy­nin­gen, me­ner Nor­ges vass­drags- og energi­di­rek­to­rat (NVE).

ILLUSTRASJON: SENORGE.NO

Kar­tet vi­ser ak­tu­ell grunn­vann­stand i for­hold til gjen­nom­snitt­lig grunn­vann­stand for sam­me dato i pe­rio­den 1981-2010, samt pro­gno­ser for nes­te uke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.