Ber folk ta an­svar mot skog­brann

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Et­ter da­ger med fle­re skog­bran­ner i Sør-nor­ge kom­mer Di­rek­to­ra­tet for sam­funns­sik­ker­het og be­red­skap med en klar opp­ford­ring.

– Nå er det eks­trem skog­brann­fare i hele Sør-nor­ge. Nå må ab­so­lutt alle ta sin del av an­sva­ret for å for­hind­re at bran­ner opp­står og sprer seg. Hvis ikke ri­si­ke­rer vi sto­re øde­leg­gel­ser – ikke bare av skog og ut­mark, men også hus og hjem, skri­ver DSB i en presse­mel­ding.

Lang­tids­var­se­let fra Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt vi­ser at tørke­pe­rio­den fort­set­ter. Skog­brann­far­evar­se­let blir tro­lig opp­rett­holdt hele juli. DSB opp­ly­ser at de har 11 he­li­kopt­re i be­red­skap.

Ons­dag etter­mid­dag ryk­ket Øst­re Ag­der brann­ve­se­net igjen ut til en skog­brann, den­ne gan­gen i Ri­sør. Ved 19-ti­den had­de mann­ska­pe­ne fått kon­troll på bran­nen.

110 Ag­der meld­te tors­dag at 140 mål ble flam­me­nes rov i bran­nen. Brann­ve­se­net ryk­ket først ut til om­rå­det Hødne­bø, Øy­sang og Gjer­nes, hvor det ble ob­ser­vert en del røyk. Klok­ka 17.21 meld­te 110-sen­tra­len at det had­de ut­vik­let seg til en skog­brann. Et skog­brann­he­li­kop­ter ble sendt til ste­det og fikk raskt iverk­satt sluk­king.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.