Over ti bran­ner i ind­re Ag­der et­ter tor­den­by­ger

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ER­LEND I. SKARSHOLT CHRISTINA ØSTTVEIT

Det brant tors­dag på mer enn ti uli­ke ste­der i Ag­der et­ter lyn­ned­slag. Brann­fol­ke­ne job­bet tors­dag etter­mid­dag på spreng for å slå flam­me­ne ned.

– Vi har kalt ut alt til­gjen­ge­lig mann­skap. Vi har fire bran­ner bare i Se­tes­dal – på Ev­je, Hegg­land, Uleberg og i Ive­land, opp­lys­te vakt­ha­ven­de brann­sjef i Se­tes­dal Egil Kvit­ne ved 16-tida tors­dag.

Iføl­ge po­li­ti­et var det i til­legg meldt om to skog­bran­ner i Åm­li, hen­holds­vis Lia og Flå­støyl. Det var også meldt brann ved Fro­lands verk, ved høy­spent­lin­je na­er Skjer­ka i Åse­ral, på Kje­øya i Kile­fjor­den i Ven­ne­sla i til­legg til Snar­te­mo og Ei­ken i Ha­ege­bo­stad kom­mu­ne.

Det vil si at det to­talt brant mer enn ti uli­ke ste­der tors­dag etter­mid­dag. Brann­ve­se­net had­de kalt ut alt av til­gjen­ge­li­ge mann­skap. Om­fan­get av de for­skjel­li­ge bran­ne­ne var ennå ikke klar­lagt da Faed­re­lands­ven­nen gikk i tryk­ken sent tors­dag etter­mid­dag.

LYN­NED­SLAG ÅR­SAK

– Lyn­ned­slag er tro­lig år­sa­ken, opp­lys­te ope­ra­sjons­le­der i Ag­der po­liti­dis­trikt Knut Od­de som sa det ikke var fare for be­byg­gel­se på noen av de sju ste­de­ne.

– Vi er om­trent 25 per­soner ute nå på de for­skjel­li­ge ste­de­ne. Vi har re­kvi­rert et he­li­kop­ter også. Det er på vei for å hjel­pe oss med bran­nen på Hegg­land. Der er det na­er­mest umu­lig for oss å kom­me til der. Ly­net slår ned i enin­ga også, sa brann­sjef Kvit­ne.

TOGTRAFIKKEN RAM­MET

Aren­dals­ba­nen var stengt tors­dag etter­mid­dag på grunn av strøm­pro­ble­mer et­ter lyn­ned­slag tid­li­ge­re på da­gen.

Også Sør­lands­ba­nen ble stengt for en pe­rio­de tors­dag etter­mid­dag mel­lom Nor­da­gu­tu og Kongs­berg på grunn av brann ved spo­ret.

Vakt­ha­ven­de me­teoro­log ved Me­teoro­lo­gisk in­sti­tutt, An­ne Solveig An­der­sen, sa ved 16-ti­den at vind­ret­nin­gen i om­rå­de­ne hvor skog­bran­ne­ne på­gikk, var skif­ten­de.

Iføl­ge me­teoro­lo­gen vil­le ned­børs­meng­de­ne som var es­ti­mert ikke va­ere nok til å mins­ke skog­brann­fa­ren.

– Byge­va­e­ret med tor­den vil grad­vis roe seg ut­over kvel­den, sa An­der­sen i går.

VG meld­te klok­ka 16.30 at det var over 50 skog­bran­ner fle­re ste­der i lan­det på det tids­punk­tet.

FOTO: TIPSER

Tors­dag etter­mid­dag brant det fle­re ste­der i Ag­der. Her er et he­li­kop­ter på plass i Byg­land kom­mu­ne. Brann­ve­se­net har kalt ut alt av til­gjen­ge­li­ge mann­ska­per for å sluk­ke skog­bran­ne­ne som på­går.

FOTO: ME­TEORO­LO­GISK IN­STI­TUTT

Slik var ly­n­ob­ser­va­sjo­ne­ne i Sør-nor­ge tors­dag klok­ka 16.00. Ak­ti­vi­te­ten var høy i ind­re del av Ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.