Vold­tekts­dømt ut­vi­ses med va­rig inn­reise­for­bud

Faedrelandsvennen - - NYHETER SØRLENDING. - SIRI STENSLAND

En 18 år gam­mel mann med iransk stats­bor­ger­skap er fun­net skyl­dig i vold­tekt av en 19 år gam­mel kvin­ne fra Lis­ter­om­rå­det.

AALBORG – Jeg øns­ket i ut­gangs­punk­tet at til­tal­te skul­le få 3,5 år i feng­sel, men selv om jeg ikke er helt for­nøyd med leng­den på dom­men er jeg li­ke­vel godt for­nøyd med ut­fal­let, opp­ly­ser ak­tor Bjørn Fogh til Faed­re­lands­ven­nen.

Det var den dans­ke avi­sen Nordjys­ke som om­tal­te dom­men først.

Den 18 år gam­le man­nen er nå dømt av ret­ten i Aalborg til to og et halvt års feng­sel, samt ut­vis­ning fra Dan­mark med va­rig inn­reise­for­bud.

– Han ble blant an­net dømt på at hans for­kla­ring ge­ne­relt var me­get upå­li­te­lig og i strid med kvin­nens for­kla­ring. Han har også end­ret for­kla­ring un­der­veis. Kvin­nens for­kla­ring har va­ert den sam­me fra start til slutt og er un­der­støt­tet av and­re opp­lys­nin­ger. Når til- tal­te så er upå­li­te­lig og mot­set­ter seg uli­ke tek­nis­ke un­der­sø­kel­ser, så har man alt­så valgt å døm­me ham, sier Bjørn Fogh til Nordjys­ke.

Det var natt til førs­te nytt­års­dag at den 19 år gam­le kvin­nen fra Lis­ter-re­gio­nen ble vold­tatt på Havne­fron­ten i Aalborg.

– Hun har for­talt at hun møt­te en fyr i Jom­fru Ane Ga­de, en gate med ute­ste­der og res­tau­ran­ter her i Aalborg. Hun har lett et­ter et sted å lade sin mo­bil­te­le­fon, og har fått kon­takt med en mann som hun opp­fat­tet at kun­ne hjel­pe, har Hen­rik Beck, po­liti­kom­mi­sjo­na­er i Nordjyl­lands po­li­ti, for­talt til Faed­re­lands­ven­nen.

Den 12. ja­nu­ar – snaue to uker se­ne­re – ble 18-årin­gen på­gre­pet av po­li­ti­et på Sja­el­land. På­gri­pel­sen skjed­de på bak­grunn av vi­deo­over­våk­ning som vis­te den nors­ke kvin­nen sam­men med 18-årin­gen.

Den nå døm­te 18-årin­gen skal ha nek­tet straff­skyld un­der hele sa­ken, og har al­le­re­de an­ket dom­men. Fogh opp­ly­ser at man­nen vil va­ere va­re­tekts­fengs­let inn­til vi­de­re.

FOTO: JAN PE­DER­SEN, NORDJYS­KE

Om­rå­det ved hav­na i Aalborg der vold­tek­ten fant sted.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.