Fle­re lyst­bå­ter kon­trol­le­res

– Nå er det høy­se­song, for­tel­ler første­toll­in­spek­tør og båt­fø­rer Kjell Erik Hil­le. Båt­tje­nes­ten til Toll­ve­se­net Re­gion Sør-nor­ge vil dob­le an­tall kon­trol­ler i 2018

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: OSKAR GÅRDSRUD PAULSRUD oskar.gards­rud.paulsrud@fvn.no

Toll­ve­se­net har økt an­tal­let kon­trol­ler langs Sør­lands­kys­ten. Vi ble med på tokt.

– I år hå­per vi på å dob­le an­tal­let ti­mer vi er på sjø­en sam­men­lig­net med i fjor, for­tel­ler av­de­lings­le­der for grense­kon­trol­len i toll­re­gion Sør-nor­ge, Ni­na Berg­mann.

De sis­te par må­ne­de­ne med mye god­va­er har det kokt av bå­ter på sjø­en. I sam­me pe­rio­de har Toll­ve­se­net hyp­pig va­ert ute med båt­tje­nes­ten.

Hit­til i år har båt­tje­nes­ten til Toll­re­gion Sør-nor­ge snak­ket med fø­rer­ne av om lag 60 bå­ter. 46 bå­ter er kon­trol­lert for brudd på inn­før­sel av va­rer til Nor­ge. Tre av ti av dis­se fø­rer i snitt til treff. Det vil si fore­legg, an­mel­del­ser el­ler and­re sank­sjo­ner.

SAM­ME REG­LER På SJØ­EN

– Man­ge glem­mer at de sam­me reg­le­ne gjel­der på lyst­bå­ter som på fly og fer­je for­tel­ler første­toll­in­spek­tør og båt­fø­rer Kjell Erik Hil­le, når Faed­re­lands­ven­nen blir med båt­tje­nes­ten ut på opp­drag.

Båt­tje­nes­ten ser etter ulov­lig inn­fø­ring av va­rer som al­ko­hol, to­bakk og nar­ko­ti­ka, akku­rat som når man tar fer­ja til og fra Dan­mark for å hand­le.

De ser også etter bå­ter som har blitt re­pa­rert og ar­bei­det på uten­for Nor­ges gren­ser. Re­pa­rer du bå­ten i ut­lan­det må du nem­lig be­ta­le moms på ar­bei­det.

Båt­tje­nes­ten kon­trol­le­rer skips­tra­fik­ken i hele Sør-nor­ge og har to bå­ter som ope­re­rer langs kys­ten av Ag­der, Tele­mark, Vest­fold og Bus­ke­rud. I snitt gjør toll­eta­ten 300 kon­trol­ler av lyst­far­tøy i året.

RE­SUL­TA­TER

Hoved­fo­kus for båt­tje­nes­ten er å be­kjem­pe grense­krys­sen­de or­ga­ni­sert kri­mi­na­li­tet. Inn­sat­sen har gitt re­sul­ta­ter

– Vi skal ikke man­ge år til­ba­ke før vi had­de et be­slag på 60 kilo mari­hua­na som ble av­dek­ket av båt­mann­ska­per på TK Svi­nør, for­tel­ler Berg­mann til Faed­re­lands­ven­nen.

Det var i 2014. Så langt i år har kon­trol­le­ne i Re­gion Sør-nor­ge ført til ut­skri­ving av 66 500 kro­ner i stør­re og mind­re fore­legg.

STORT OM­RÅ­DE

Bå­ten Faed­re­lands­ven­nen er med i er den størs­te av båt­tje­nes­tens to bå­ter, TK Svi­nør, på 40 fot. Den kon­trol­le­rer hele kyst­lin­ja fra Dram­men til Flekke­fjord. Før tol­ler­ne drar ut plan­leg­ger de hvil­ke bå­ter de skal kon­trol­le­re. De spei­der også un­der­veis på tu­ren.

– Vi job­ber etter­ret­nings­ba­sert, ut fra in­for­ma­sjon vi sam­ler inn før vi drar ut, for­tel­ler Berg­mann. Førsteins­pek­tør Kjell Erik Hil­le leg­ger til.

– Du ser hvor vans­ke­lig det er, vi ser 2–3 nau­tis­ke mil (cir­ka 4–5,5 kilo­me­ter journ.anm.) ut til ho­ri­son­ten og dek­ker hele om­rå­det fra Dram­men til Flekke­fjord, for­tel­ler han. Bå­te­ne ser ut som små prik­ker i sjø­en.

IN­TER­NA­SJO­NALT SAM­AR­BEID

Toll­in­spek­tø­re­ne øns­ker seg et tet­te­re toll­sam­ar­beid med dans­ke toll­myn­dig­he­ter på sikt. I dag har det nors­ke og svens­ke toll­ve­se­net et tet­te­re sam­ar­beid enn van­li­ge in­ter­na­sjo­na­le av­ta­ler. De me­ner et slikt sam­ar­beid vil kun­ne gjø­re etter­ret­nings­ar­bei­det og sø­ket på sjø­en mer ef­fek­tivt.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Første­toll­in­spek­tør Ru­ne Gun­der­sen snak­ker med Hå­vard Hel­land som er ute og sei­ler. – Det er vel­dig bra at de pas­ser på her på sjø­en, sier Hel­land til Faed­re­lands­ven­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.