Sør­lan­det bren­ner

Over 100 skog­bran­ner har her­jet Sør­lan­det de sis­te to døg­ne­ne. Fle­re he­li­kop­te­re er i sving ,og alt til­gjen­ge­lig mann­skap er kalt inn. Mest dra­ma­tisk har det va­ert i Se­tes­dal.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - JOHS. BJØRKELI ERLEND I. SKARSHOLT

– Det er umu­lig å si hvor len­ge dis­se bran­ne­ne vil hol­de på. De kan hol­de på i dage­vis. Det kom­mer mye an på om vi får vind som får dem til å blus­se opp igjen, sa Geir Hel­ge Sol­heim til Faed­re­lands­ven­nen.

Han var inn­sats­le­der for Se­tes­dal Brann­ve­sen i Bor­da­len sør for Byk­le og le­det 15–20 mann­ska­per fra brann­ve­se­net og si­vil­for­sva­ret på ste­det.

Da Faed­re­lands­ven­nen gikk i tryk­ken i går etter­mid­dag, var det 29 ak­ti­ve bran­ner i Ag­der.

Si­den tors­dag har lands­de­len va­ert ram­met av over 100 skog­bran­ner med stort og smått. Det be­kref­ter Ani­ta Od­berg, brann­for­mann i Øst­re-ag­der brann­ve­sen over­for Faed­rleands­ven­nen fre­dag etter­mid­dag.

To­talt har det va­ert bran­ner i 18 av Ag­ders 30 kom­mu­ner.

VERST I SE­TES­DAL

Flest bran­ner var det fre­dag inn­over Ljoså­da­len i Se­tes­dal Vest­hei på gren­sa mel­lom Val­le og Byk­le. Der var det fire skog­bran­ner, der­av to ulme­bran­ner.

– Den ene av dem har blus­set kraf­tig opp igjen og har økt i om­fang, sa Bjør­gulv Bjør­narå i brann­ve­se­net til Faed­re­lands­ven­nen fre­dag etter­mid­dag.

Han var på alle brann­ste­de­ne i Ljoså­da­len. Den kraf­tigs­te var ved an­leggs­vei­en inn Ljos­da­len, like nord for Bjør­narå i Byk­le. De and­re lå len­ger inn­over i det­te land­skaps­vern­om­rå­det.

Bran­nen i Ei­riks­hov­den like sør for Byk­le sen­trum var nes­ten un­der kon­troll etter iher­dig inn­sats fra brann­he­li­kop­ter, men også den blus­set noe opp igjen da vin­den økte fre­dag etter­mid­dag.

HINDRET AV RØYK

I Bor­da­len litt sør for Byk­le sen­trum og tre, fire kilo­me­ter inn i vest­heia, ven­tet brann­mann­ska­pe­ne på brann­he­li­kop­ter mens de kjem­pet mot flam­me­ne med alt til­gjen­ge­lig ma­te­ri­ell. Da det sto­re Su­per­puma-he­li­kop­te­ret kom etter å ha prio­ri­tert bran­ne­ne i Ljoså­da­len, had­de vin­den økt - og røy­ken var så tett at he­li­kop­te­ret ikke så nok til å ver­ken fiske opp vann i den 4000 li­ter sto­re vann­bøt­ta el­ler å ma­nøv­re­re seg ned mot bran­ne­ne.

Sør for Val­le sen­trum, i fjel­let ved Nome­land, ul­met og brant det hele da­gen, men fre­dag etter­mid­dag had­de brann­he­li­kop­te­ret klart å kve­le flam­me­ne der.

Egil Kvit­ne fra Se­tes­dal Brann­ve­sen le­det kam­pen mot skog­bran­ne­ne i Val­le og Byk­le. Han had­de ikke tid til å snak­ke med Faed­re­lands­ven­nen fre­dag etter­mid­dag.

Brann­sjef Jer­ry Rem­me i Se­tes­dal Brann­ve­sen, sier til Faed­re­lands­ven­nen at han tror det er fire he­li­kopt­re i sving i Val­le og Byk­le.

Rem­me har an­sva­ret for ta seg av skog­bran­ne­ne fra Byg­land og sør­over.

– Vi har en brann i Sors­dals­heia nå. Der har vi ett brann­he­li­kop­ter og vi ven­ter inn ett til, sa han fre­dag etter­mid­dag.

– Vi har også fått mel­ding om røyk­ut­vik­ling i Fja­er­me­dal i Ive­land og har sendt mann­skap inn dit for å sjek­ke, sier Rem­me.

Det var en tøff kamp mot flam­me­ne for mann­ska­pe­ne i den­ne var­men.

– Det bren­ner dypt ned i jor­da. Vi må spy­le bort jord og grus, helt ned til fjel­let, sa brann­mann Kje­til Caro­lis Jo­re.

LYN­NED­SLAG

Det var det kraf­tig tor­den­va­e­ret tors­dag med lyn­ned­slag som er år­sa­ken til alle bran­ne­ne i den knusk­tør­re sko­gen på Sør­lan­det

Jan Sae­lid i Byk­le for­tel­ler til Faed­re­lands­ven­nen at han satt på ve­ran­da­en hjem­me rundt klok­ka fem tors­dag etter­mid­dag. Plut­se­lig slo ly­net ned i Ei­riks­hov­den. Bare mi­nut­ter etter slo flam­me­ne opp. Da vars­let han brann­ve­se­net.

– De var raskt på plet­ten, sier han.

STOR FRI­VIL­LIG INN­SATS

Den førs­te brann­man­nen på Ei­riks­hov­den var Ås­mund Hos­le­mo. Han heiv seg på seks­hjul­in­gen og be­gyn­te å ryd­de vei med mo­tor­saga opp mot brann­ste­det. Han fikk vars­let kol­le­ger og i lø­pet av kort tid kryd­de det av både pro­fe­sjo­nel­le og fri­vil­li­ge mann­ska­per.

– Jeg vil be­røm­me ung­dom­mer både fra Val­le og Byk­le for all hjel­pen. Noen sto på fra klok­ka fem til langt på natt, sier Hos­le­mo.

Det var et skum­melt ar­beid i den stup­brat­te nu­ten med stor ras­fare, sier han.

Fre­dag over­tok brann­he­li­kop­ter sluk­kin­gen.

– Vi må nok hol­de på med etter­slok­king len­ge. Men hvor len­ge, vet vi ikke, sier Geir Hel­ge Sol­heim i Bor­da­len.

Foto: tor­hill Bjør­gum Åk­re

Et he­li­kop­ter for­søk­te å sluk­ke bran­nen på Hauge­lands­fjel­let i Val­le fre­dag etter­mid­dag.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Bor­da­len i Byk­le, like etter at skog­bran­nen had­de blus­set opp igjen fre­dag etter­mid­dag.

FOTO: KJE­TIL CARO­LIS JO­RE.

Tøft, varmt og slit­somt in­ne i den brann­her­je­de sko­gen i Bor­da­len. Her er brann­men­ne­ne Tor Es­pen Hel­le og Mag­ne Kittil­stad i ak­sjon.

FOTO: JOHS. BJØRKELI

Hvor man­ge mål som blir svidd av i Bor­da­len, kun­ne ikke brann­fol­ke­ne an­slå.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.