Krise­hjelp til bøn­der

Mens man­ge jub­ler over det fan­tas­tis­ke som­mer­va­e­ret, går det mot den størs­te kri­sen i land­bru­ket på fle­re ti­år. En spe­si­ell si­tua­sjon som kre­ver spe­si­el­le til­tak.

Faedrelandsvennen - - LØRDAG LEDER -

Bøn­der fryk­ter sto­re tap som føl­ge av den lan­ge og sjeld­ne tørke­pe­rio­den vi har hatt så langt i som­mer. Korn­bøn­de­ne for­tvi­ler, kjøtt- og melke­pro­du­sen­ter har al­le­re­de be­gynt å sen­de dyr til slakt.

Det er ikke lett å skaf­fe eks­tra fôr. Den kon­stan­te var­men og so­la har ikke bare ram­met bøn­der i Nor­ge. Ver­ken i Sve­ri­ge, Dan­mark el­ler Tysk­land er det hjelp å få. Nå un­der­sø­ker im­por­tø­re­ne om det er mu­lig å kjø­pe fôr fra and­re si­den av At­lan­te­ren, Midt-ves­ten og Ca­na­da. Fra 13. juli er det toll­fritt å im­por­te­re så­kalt grov­fôr fra ut­lan­det, men det er ikke et godt nok til­tak hvis det ikke er fôr å få kjøpt.

Det er vondt for bøn­de­ne, om­sor­gen for dyra og de øko­no­mis­ke kost­na­de­ne det vil få. Det kan ta fle­re år å etab­le­re nye be­set­nin­ger. Bonde­la­get opp­ford­rer bøn­de­ne til å snak­ke med hver­and­re og har etab­lert nett­ste­der for hjelp. Nå er det vik­tig at de fin­ner et fel­les­skap i en fel­les skjeb­ne.

Alt fra golf­klub­ber til kom­mu­ner til­byr nå gress som en slags nød­hjelp til bonde­stan­den, men det vil bli for drå­per i ha­vet å reg­ne, når så man­ge bøn­der mel­der at de bare har mel­lom 40 og 60 pro­sent av det vo­lu­met med fôr de tren­ger før vin­te­ren.

iføl­ge norsk Land­bruks­råd­gi­ving må man helt til­ba­ke til 1947 for å fin­ne en til­sva­ren­de tørke­si­tua­sjon tid­lig på som­mer­en, selv om det også var noen tør­re som­re på 90-tal­let. Land­bruks­di­rek­to­ra­tet opp­ly­ser at de fore­lø­pig reg­ner med er­stat­nings­søk­na­der fra rundt 3.000 bøn­der på lands­ba­sis, men det­te kan øke, av­hen­gig av va­er­for­hol­de­ne frem­over.

en så eks­tra­or­di­na­er si­tua­sjon kre­ver eks­tra­or­di­na­ere til­tak. Bøn­de­ne må hjel­pes. Toll­fri­tak er ikke nok, hvis det ikke er mu­lig å kjø­pe. Bonde­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne, mat­vare­in­du­stri­en og land­bruks­myn­dig­he­te­ne må sam­men fin­ne ras­ke til­tak som kan hjel­pe bøn­de­ne ut av den lik­vi­de kri­sen man­ge av dem nå kom­mer i. Og den­ne som­mer­en vil også rei­se dy­pe­re spørs­mål om vår egen mat­vare­sik­ker­het og -po­li­tikk.

så må vi alle ta inn­over oss spørs­må­let om det­te er kli­ma­tis­ke end­rin­ger og at vi frem­over må reg­ne med var­me­re va­er – akku­rat nå er det i hvert fall in­gen trøst å få i va­er­mel­din­ge­ne for bøn­de­ne.

Den­ne som­mer­en vil også rei­se dy­pe­re spørs­mål om vår egen mat­vare­sik­ker­het og -po­li­tikk.

FOTO: KRIS­TIN ELLEF­SEN

Vi må helt til­ba­ke til 1947 for å fin­ne en så lang og tørr som­mer. Bøn­de­ne for­tvi­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.