Tre gjen­glem­te barne­vog­ner på én dag

Folk på fe­rie glem­mer båder buk­ser, sko og kose­dyr. – En dag fant vi tre barne­vog­ner, for­tel­ler Ju­ne Furu­nes Gi­kas som tar seg av hitte­gods i Kristiansand dyre­park. Også på Aqua­ra­ma fin­ner de mye rart.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: OSKAR GÅRDSRUD PAULSRUD oskar.gards­rud.paulsrud@fvn.no

Tre barne­vog­ner er det førs­te Ju­ne Furu­nes Gi­kas pe­ker ut når vi na­er­mer oss den røde hitte­gods­kon­tei­ne­ren til Kristiansand Dyre­park. Barne­vog­ne­ne ble alle tre fun­net da­gen før.

Det er ikke hver dag «fangs­ten» er så­pass, men Gi­kas an­slår at de plei­er å fin­ne sju, åtte vog­ner i lø­pet av se­son­gen.

In­ne i den røde kon­tei­ne­ren ar alt or­ga­ni­sert slik at de an­sat­te lett kan fin­ne tin­ge­ne som er glemt hvis ei­er­ne kom­mer for å hen­te det, noe som iføl­ge Gi­kas ikke er så ofte. Rundt ti per­soner er inn­om og etter­spør noe de sav­ner.

– Vi får inn én søp­pel­sekk fra bade­land og én fra dyre­par­ken hver dag, for­tel­ler Gi­kas.

To­talt i lø­pet av se­son­gen an­slår hun at ti pro­sent av det de fin­ner blir hen­tet.

Gi­kas vi­ser oss rundt blant alt det gjen­glem­te. Es­ke­ne tøm­mes når det har gått tre uker. Kla­er som blir lig­gen­de sen­des barne­hjem i uli­ke land der det er be­hov for slikt. Vi stop­per opp ved en eske stapp­full med sko.

– Jeg skjøn­ner ikke hva de går hjem i!

Det­te er et spørs­mål ikke bare hitte­god­set i Dyre­par­ken stil­ler seg. Det glem­mes nem­lig mye and­re ste­der også.

BUK­SER MED BELTE

På Aqua­ra­ma er det ikke fullt så mye gjen­glemt som i Dyre­par­ken. Her job­ber Mo­na Nord­stok­ke fri­vil­lig. Hun er inn­om og vas­ker og pak­ker kla­er for å få sendt det til vel­de­dig­het. Også hun lu­rer på hvor­dan folk kan gå hjem uten klaer­ne sine.

– De kan jo ha med seg skift, men jeg fin­ner buk­ser med bel­ter på. De kan da ikke glem­me det? sier Nord­stok­ke.

I bade­lan­det ne­de på By­stran­da lar de klaer­ne lig­ge i 14 da­ger før Nord­stok­ke vas­ker og sen­der klaer­ne til Russland og folk som tren­ger det.

– Vi får mye jak­ker og vot­ter om vin­te­ren så det er mest for­nuf­tig å sen­de det dit, for­tel­ler hun.

Det hen­der at folk kom­mer for å fin­ne noe de har glemt, men det skjer ikke så ofte.

– Vi prø­ver å gjø­re det let­test mu­lig å fin­ne ting, men det er ikke så man­ge inn­om, for­tel­ler Nord­stok­ke.

BLINDESTOKK

Ute i Dyre­par­ken vi­ser Gi­kas fram en ba­ere­sele for barn. Den har hav­net i en eske hvor det står di­ver­se på. Den es­ken sam­men med kose­klut-es­ke­ne står litt leng­re.

– Kose­klu­te­ne er noe av det kja­eres­te barn har, så dem tar vi vare på litt leng­re enn van­lig

– Hva er det ra­res­te dere har fått inn?

– Vi fikk inn en blindestokk en gang. Da prøv­de vi å rin­ge num­me­ret som sto på den og let­te mye for å få den til­ba­ke til ei­e­ren, men til slutt send­te vi den til fri­vil­lig­hets­sen­tra­len, fort­set­ter hun.

Som med blinde­stok­ken prø­ver de all­tid å fin­ne ei­e­ren. Står det navn på, rin­ger de all­tid når det gjel­der verdi­sa­ker.

– Verdi­sa­ke­ne le­ve­rer vi til po­li­ti­et to gan­ger i året for­tel­ler Gi­kas. Også i Aqua­ra­ma le­ve­res verdi­sa­ker til po­li­ti­et.

– Fin­ner vi en jak­ke med pen­ger og bank­kort i, så rin­ger vi, av­slut­ter hun.

FOTO: OSKAR GÅRDSRUD PAULSRUD

Le­der for gjeste­ser­vice i Kristiansand Dyre­park Ju­ne Furu­nes Gi­kas vi­ser fram to av tre barne­vog­ner som ble fun­net for­latt i par­ken søn­dag.

PAULSRUD FOTO: OSKAR GÅRDSRUD

Mo­na Nord­stok­ke vi­ser fram kla­er og lig­nen­de som er gjen­glemt på Aqua­ra­ma. Job­ber fri­vil­lig med å ryd­de og vas­ke klaer­ne før de blir sendt til Russland etter to uker uten å ha blitt hen­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.