Fyl­kes­man­nen im­po­nert

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-IN­GE R. ULEBERG

– Sva­ert im­po­ne­ren­de å se hvor godt brann­be­red­ska­pen fun­ge­rer, sier fyl­kes­mann Stein A. Yt­ter­dahl til Faed­re­lands­ven­nen.

spreng, men når det må ba­eres slan­ger i fle­re kilo­me­ter, sier det seg selv at in­gen­ting slår et he­li­kop­ter, sier Lø­vå­sen.

Inn­til fre­dag for­mid­dag ble sluk­kin­gen gjort in­nen­for nor­ma­le be­red­skaps­ru­ti­ner. Det er ikke satt krise­stab hos Fyl­kes­man­nen. Hvert brann­ve­sen ber selv om he­li­kop­ter­støt­te. He­li­kopt­re­ne sty­res av Di­rek­to­ra­tet for si­vil be­red­skap i Vest­fold.

Midt på da­gen var alle brann­ve­sen på Ag­der in­volvert, unn­tatt i Flekke­fjord, Sir­dal og Grim­stad. Brann­ve­se­net Sør had­de job­ben med bran­nen i Ha­ege­bo­stad og bran­ne­ne som har va­ert i Åse­ral.

Øst­re Ag­der brann­ve­sen holdt på å av­slut­te ar­bei­det med bran­nen i Ri­sør, og fikk god hjelp av Brann­ve­se­net i Kristiansand-re­gio­nen til å tak­le bran­nen ved Og­ge i Bir­ke­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.