Skyld­te pen­ger, ra­net eld­re kvin­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EI­VIND KRIS­TEN­SEN

En 32 år gam­mel mann sier gjeld i narko­mil­jø­et var bak­grun­nen for at han ra­net en kvin­ne (88) i hen­nes eget hjem ons­dag mor­gen.

Tors­dag ble man­nen va­re­tekts­fengs­let i fire uker, hvor en uke i iso­la­sjon. Han er­kjen­ner grovt ran mot den eld­re kvin­nen i hen­nes lei­lig­het i et kom­mu­nalt bygg i Øst­re Strand­gate.

I ret­ten ba po­liti­full­mek­tig Ma­ren Øs­tern om at man­nen fengs­les i fire uker med brev- og be­søks­for­bud, to av uke­ne i iso­la­sjon.

Av hen­syn til etter­forsk­nin­gen kan ikke po­li­ti­et opp­ly­se om hvor­dan ra­net fore­gikk og hva som var ut­byt­tet.

– Vi etter­fors­ker om and­re per­soner har med ra­net å gjø­re, sier Øs­tern.

Kvin­nen ble ikke fy­sisk ska­det i ra­net. 32-årin­gen ble på­gre­pet ons­dag etter­mid­dag i naer­he­ten av sen­trum.

Han er også sik­tet for fle­re and­re straff­ba­re for­hold be­gått tid­li­ge­re i som­mer. Blant an­net brøt han seg inn på UIA og stjal elek­tro­nisk ut­styr. Han mis­bruk­te også et bank­kort. Også for det­te har 32-årin­gen opp­gitt at bak­grun­nen var gjeld.

Tre gan­ger i juni har han va­ert på­gre­pet, men har blitt løs­latt etter kort tid. Sist gang var 29. juni.

32- årin­gen ble 8. juni i år dømt til 32 da­gers feng­sel for blant an­net ty­ve­ri, bruk av nar­ko­ti­ka og opp­be­va­ring av kniv.

KRIS­TEN­SEN FOTO: EI­VIND

Ra­net fant sted i det­te kom­mu­na­le lei­lig­hets­byg­get i Øst­re Strand­gate.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.