Nå åp­nes syk­kel­løy­pe i skian­leg­get

Faedrelandsvennen - - NYHETER - CHRIS­TI­NA ØSTTVEIT

Sir­dal ski­sen­ter har in­ves­tert mel­lom seks og sju mil­lio­ner kro­ner i nye som­mer­ak­ti­vi­te­ter. Lør­dag åp­ner den førs­te at­trak­sjo­nen.

– Det­te er en helt ny in­ves­te­ring, og fra før av er det kun Hem­se­dal ski­sen­ter som har en slik at­trak­sjon, sier Tar­jei Spo­ra­støyl, dag­lig le­der ved Sir­dal ski­sen­ter.

Spo­ra­støyl snak­ker om Moun­tain Cart-løy­pa som åp­ner lør­dag 14. juli. Ned­over bak­ke­ne i skian­leg­get kan som­mer­gjes­te­ne suse på det som be­skri­ves som en for­vokst tre­hjuls­syk­kel.

– At­trak­sjo­nen har va­ert vel­dig po­pu­la­er i Hem­se­dal, og vi har al­le­re­de fått man­ge hen­ven­del­ser fra pub­li­kum. Vi gle­der oss vel­dig til åp­nin­gen. Nå har vi tes­tet løy­pa og gjort de sis­te for­be­re­del­se­ne. Vi er kla­re, for­tel­ler han.

At­trak­sjo­nen, med både løy­pe og ut­styr, har kos­tet na­er­me­re én mil­lion kro­ner. Den vil hol­de åpent fram til sep­tem­ber.

Sir­dal ski­sen­ter har i alt in­ves­tert mel­lom seks og sju mil­lio­ner kro­ner i nye som­mer­ak­ti­vi­te­ter. I til­legg til Moun­tain Cart-løy­pa, åp­nes det en klatre­park i sep­tem­ber.

Klatre­par­ken vil hol­de åpent ut høst­fe­rien.

Sen­ter­le­de­ren sier at de ser en klar tendens til at skian­leg­ge­ne i lan­det sat­ser mer og mer på som­mer­ak­ti­vi­te­ter.

– Når man først har et an­legg, hvor­for ikke bru­ke det hele året? sier Spo­ra­støyl.

FOTO: SIR­DAL SKI­SEN­TER

I som­mer kan pub­li­kum suse ned­over bak­ke­ne i Sir­dal ski­sen­ter i den nye Moun­tain Cart-løy­pa. Fram­komst­mid­de­let be­skri­ves som en for­vokst tre­hjuls­syk­kel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.