Åp­ner Tinn­heias enes­te tre­nings­sen­ter

I slut­ten av au­gust åp­ner Sky Fit­ness dø­re­ne på Tinn­heia Torv. Det blir by­de­lens enes­te tre­nings­sen­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Våre ana­ly­ser vi­ser at po­ten­sia­let og kunde­grunn­la­get på Tinn­heia er kjempe­bra. I umid­del­bar naer­het bor det rundt 4000 inn­byg­ge­re.

Det sier dag­lig le­der og fran­chis­e­ta­ker ved Sky Fit­ness på Tinn­heia, Chris­top­her Ber­nar­do Spi­cer.

Sen­te­ret i Tinn­heivei­en 16, som er det gam­le Coop Prix-lo­ka­let på Tinn­heia Torv, vil åpne i slut­ten av au­gust. Den nøy­ak­ti­ge da­to­en er ennå ikke satt.

KJEDENS STØRS­TE SEN­TER

Kje­den Sky Fit­ness har sen­te­re i 19 and­re byer, og ho­ved­kon­tor i Ski­en. Sen­te­ret på Tinn­heia vil med sine 750 kvad­rat­me­ter bli kjedens størs­te sen­ter i lan­det.

Spi­cer hå­per tre­nings­til­bu­det vil bli po­pu­la­ert i naer­om­rå­det, men også trek­ke kun­der fra fle­re ste­der.

– Vi hå­per til­bu­det vil tref­fe folk fra Tinn­heia, Helle­myr, Sul­da­len, Vågs­bygd og ut mot Tang­vall. Det er fle­re men­nes­ker som kjø­rer for­bi Tinn­heia på både E18 og E39, da er det ikke langt opp til Tinn­heia for å ta seg en tre­nings­økt på vei hjem fra jobb. Kunde­grup­pa er ab­so­lutt til ste­de, me­ner Spi­cer.

– PO­SI­TI­VE TIL KON­KUR­RAN­SE

– Dere har ikke kon­kur­ran­se i umid­del­bar naer­het, men hva ten­ker du om by­ens and­re tre­nings­til­bud?

– Jeg sy­nes kon­kur­ran­se er bra. Det gjør at man he­ver ni­vå­et og til­byr et så godt pro­dukt som mu­lig. Kon­kur­ran­se pres­ser tre­nings­bran­sjen til å for­nye, for­bed­re og ut­vik­le seg, sier Spi­cer.

Den na­er­mes­te kon­kur­ren­ten til Sky Fit­ness blir Shapes Fit­ness Ri­ge, oven­for E39. Ei­er Geir Ken­neth Wiig er også po­si­tiv til kon­kur­ran­se.

– Det er man­ge om bei­net når det kom­mer til tre­nings­til­bud i Kristiansand. Men for vår del stil­ler vi oss po­si­ti­ve til kon­kur­ran­se. Det gjør at man hol­der seg skjer­pet. Så vi øns­ker Sky Fit­ness vel­kom­men på Tinn­heia, sier Wiig.

DØGNÅPENT TIL­BUD

Gjen­nom et kode­sys­tem vil med­lem­me­ne kun­ne bru­ke sen­te­ret døg­net rundt, 365 da­ger i året.

– Sen­te­ret vil va­ere til­gjen­ge­lig for be­ta­len­de med­lem­mer til en­hver tid, uav­hen­gig av hel­lig­da­ger, sier Spi­cer.

Sky Fit­ness har også hen­tet inn fy­sio­te­ra­peut og per­son­lig tre­ner Ru­ne Brå­ten Pe­der­sen, som vil bru­ke kom­pe­tan­sen sin for å hjel­pe kun­der med spe­si­el­le be­hov, ska­der el­ler syk­dom­mer.

– Vi vil in­di­vi­dua­li­se­re mest mu­lig for dem som kom­mer, og gi be­hand­lings­bi­ten sam­men med tre­nings­bi­ten, sier Pe­der­sen.

SLIK VIL SEN­TE­RET SE UT

Ut­sty­ret på Sky Fit­ness vil blant an­net be­stå av en cardio­park med trede­møl­ler, elipse­ma­ski­ner, ro­ma­ski­ner og spin­ningsyk­ler.

I til­legg vil det va­ere en rigg på gol­vet som er til­pas­set funk­sjo­nel­le øvel­ser, og en «light» sone med blant an­net ben­ker, ma­nua­ler og mage­ma­ski­ner.

En egen sone hvor man kan løf­te tyng­re vek­ter er også til dis­po­si­sjon, samt en funk­sjo­nell sone som pas­ser til mo­bi­li­tet og be­ve­ge­lig­hets­tre­ning.

Sen­te­ret er i skri­ven­de stund un­der oppus­sing, men 3D-bil­de­ne un­der vi­ser hvor­dan Sky Fit­ness på Tinn­heia vil se ut.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Sky Fit­ness åp­ner på Tinn­heia Torv i slut­ten av au­gust. Det ser dag­lig le­der Chris­top­her Ber­nar­do Spi­cer (t.v.) og per­son­lig tre­ner og fy­sio­te­ra­peut Ru­ne Brå­ten Pe­der­sen fram til.

Il­lust­ra­sjo­ner av hvor­dan Sky Fit­ness på Tinn­heia Torv blir se­en­de ut.

IL­LUST­RA­SJON: CASALL PRO

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.