Tred­je for­søk på tre år

18. juli åp­ner den rocka res­tau­ran­ten Tolv Bord i Dron­nin­gens gate. Det blir den tred­je res­tau­rant­sat­sin­gen i lo­ka­let på tre år.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

– Vi så på teg­nin­ge­ne av lo­ka­let og tenk­te en­kelt: Hva er det­te? Jo det er tolv bord, res­tau­rant og sce­ne. Da kal­ler vi ste­det Tolv Bord, sier dag­lig le­der Ri­kard Klung­land.

Lo­ka­let var i sis­te oppus­sings­fa­sen, men navn og kon­sept var på plass: Her skal det sat­ses på «slow­cook­ed» pub­mat og rocke­mu­sikk.

Tolv Bord blir alt­så den tred­je mat­sat­sin­gen i lo­ka­let på tre år. I 2016 gikk Jaxx & Le­ewy kon­kurs, etter­fulgt av Pa­pi­to – Ta­co & Tequi­la som flyt­tet ut og slo seg sam­men med Bur­ger Bor­del­lo i Mar­kens gate 8.

«KULTURFIRKANTEN»

Klung­land er der­for klar over his­to­rik­ken til lo­ka­let, men har li­ke­vel tro­en på Tolv Bord-sat­sin­gen.

– Vi lig­ger mer sen­tralt nå enn vi gjor­de før. Og vi lig­ger i det vi kan kal­le «kulturfirkanten» – Med blant an­net Tea­te­ret på and­re side av nes­te kvar­tal, og Kick sce­ne tvers over gata. Det er kor­te­re å gå et hjør­ne fra Mar­kens enn å gå til vårt gam­le lo­ka­le, for­tel­ler Klung­land.

Dag­lig le­der i Mat & Ute­liv, Ro­ger San­de, ga føl­gen­de be­grun­nel­se til hvor­for de valg­te å flyt­te ut av lo­ka­let i Dron­nin­gens gate:

– Grun­nen til at vi flyt­ter hit (Mar­kens gate 8, journ.anm.) er rett og slett for­di det er den mest tra­fik­ker­te mat­gata i byen.

– ROCKA OG FOL­KE­LIG

Tid­li­ge­re var Klung­land dag­lig le­der for On­kel Ak­sel Mu­sikk­bis­tro, som gikk kon­kurs i 2017.

I Tolv Bords nye lo­ka­le skal noe av On­kel Ak­sel-kon­sep­tet leve vi­de­re.

– Det er klart vi tar med oss noe av de gode tin­ge­ne. Vi fort­set­ter med blant an­net jam og «Akus­tisk ons­dag». Det er fort­satt up­re- ten­siøst, rocka og fol­ke­lig. Her skal det spil­les alt fra 60-talls­rock til eks­trem-me­tall.

– Hvor­dan blir me­ny­en på Tolv Bord, sam­men­lig­net med On­kel Ak­sel?

– Vi tar vekk det som var rene mid­da­ger. Det blir mer pub­bis­tro enn før. Kon­sep­tet blir «slow cook­ed and fast served».

– Er du for­be­redt på tøff kon­kur­ran­se fra res­tau­ran­te­ne i Mar­kens og i naer­he­ten?

– Kris­tian­sands kjøk­ken har blitt vel­dig bra. Vi må blant an­net fort­set­te å slåss om å lage by­ens bes­te bur­ger. Det er en vans­ke­lig kamp si­den vi er blitt «Nor­ges bur­ger­ho­ved­stad», sier Klung­land vi­de­re.

TRO­PISK BAR

Og mens Tolv Bord er i sis­te oppus­sings­fase i Dron­nin­gens gate, har et nytt kon­sept blitt etab­lert i On­kel Ak­sels gam­le lo­ka­le i Vest­re Strand­gate 9.

Der har det tro­pis­ke bar- og drink­ste­det Pi­ren flyt­tet inn, og gjort det rocka lo­ka­let om til et som­mer­lig cock­tail­kon­sept.

«Pi­ren er et ute­sted hvor du all­tid kan for­ven­te sy­den­stem­ning», skri­ver Pi­ren i in­for­ma­sjons­de­len på Face­bo­ok-si­den.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Ri­kard Klung­land, dag­lig le­der på den nye res­tau­ran­ten Tolv Bord – Res­tau­rant & Sce­ne. Tid­li­ge­re drev han On­kel Ak­sel Mu­sikk­bis­tro.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

I det gam­le lo­ka­let til On­kel Ak­sel i Vest­re Strand­gate 9 har Pi­ren flyt­tet inn.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

I Dron­nin­gens gate 3 åp­ner Tolv Bord ons­dag kveld.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Den­ne har du kan­skje sett i Mar­kens.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.