Stig­ma­ti­se­ren­de Fvn

Faedrelandsvennen - - MENING - EBBE BOEL PE­DER­SEN Kristiansand

Det er mer­ke­lig at Fvn ikke grei­er å gå bak­om or­de­ne mang­fold og so­li­da­ri­tet, uten å måt­te stig­ma­ti­se­re og for­sø­ke å lat­ter­lig­gjø­re men­nes­ker som har for­skjel­li­ge syns­punkt.

●●Vi skal langt til­ba­ke i tid da Vol­tai­re (1694 – 1778) kom med det ele­gan­te ut­trykk «Jeg er dypt uenig i det du sier, men vil til min død for­sva­re din rett til å si det.»

Faed­re­lands­ven­nens le­der 12.07.18 vi­ser at avi­sen har pro­ble­mer med å for­sva­re, at man kan va­ere uenig med for­enin­gen FRI sin po­li­tis­ke agen­da, og ikke øns­ker å del­ta i Pri­de-mar­ke­rin­gen.

Jeg har grun­net mye på den­ne mar­ke­rin­gen, og hvor­for det er blitt po­pu­la­ert å støt­te FRI, for min opp­le­vel­se er at når man kon­fron­te­rer til­hen­ge­re med hva FRI står for, da tvi­ler de fles­te på om det er sant. Grun­nen er nok at avi­sen kun pre­sen­te­rer over­skrif­te­ne, mang­fold og so­li­da­ri­tet. Og full­sten­dig over­ser den po­li­tis­ke agen­da som også er en del av Pri­de-mar­ke­rin­gen.

Kan­skje det vil va­ere på sin plass om Faed­re­lands­ven­nen og po­li­tis­ke par­ti­er, som hen­ger seg på po­pu­la­ri­tets­bøl­gen, grun­ner litt over FRI sine kamp­sa­ker. FRI me­ner at straffe­lo­vens pa­ra­graf 316 «Kjøp av sek­su­el­le tje­nes­ter hos voks­ne» må av­skaf­fes, for­di den er til hin­der for gode og vik­ti­ge til­tak for å iva­re­ta både sex­ar­bei­de­res og sam­fun­nets in­ter­es­ser. FRI er kri­tisk til straffe­lo­vens pa­ra­graf 315 «Hal­lik­virk­som­het og for­mid­ling av pro­sti­tu­sjon», da den­ne i dag ram­mer feil. Den­ne bør er­stat­tes av en pa­ra­graf som bed­re iva­re­tar per­soner som sel­ger sex, og mer pre­sist ram­mer ut­nyt­tel­se av and­re til sex­salg. FRI støt­ter be­hand­ling som åp­ner opp for kjønns­mang­fold, og er imot be­hand­lings­til­bud som tar sik­te på å be­kref­te to­kjønns­mo­del­len og rå­den­de nor­mer for kjønn. FRI me­ner at ikke-mono­ga­me re­la­sjo­ner, mel­lom fle­re enn to men­nes­ker, som er ba­sert på like­verd og sam­tyk­ke, skal ha sam­me retts­li­ge vern som de som le­ver i par­re­la­sjo­ner. FRI me­ner al­tru­is­tisk sur­ro­ga­ti må til­la­tes i Nor­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.