Tips for hel­ga

Faedrelandsvennen - - KULTUR - EVA MYKLEBUST

Ikke fått nok av fes­ti­val? Da kan du ta tu­ren til Må­ke­skrik som fort­set­ter lør­dag med en sva­ert god norsk pla­kat. FES­TI­VAL

●●Med fan­tas­tisk ut­sikt til Ben­diks­buk­ta, kan du slap­pe av med god mu­sikk og noe kaldt å drik­ke i som­mer­var­men. Lør­dag spil­ler blant and­re de lo­ka­le ar­tis­te­ne Erlend Rop­stad, I am K og Kor­rupt.

KON­SERT

El­lers spil­ler Vamp på Ge­ne­ra­len lør­dag. På Som­mer i Kil­den kan du lør­dag høre Tho­mas Stang­hel­le (sang), In­gunn Abra­ham­sen (sang), Kris­tin Val­le Printz (sang), Ani­ta Ber­ge Hei­voll (sang), Ru­nar Nør­sett (pia­no) un­der vig­net­ten «Some­one el­se’s story».

KO­ME­DIE

Jon Ni­klas Rønning hol­der som­mer­show i Apo­te­ker­gaar­den i Grim­stad. «Jeg rei­ser ale­ne» er en ny­skre­vet fore­stil­ling for Grim­stad-pub­li­kum­met.

UT­STIL­LING

Det er en rek­ke fine ut­stil­lin­ger du kan få med deg i Kristiansand i som­mer. Om du vil ta deg en tur ut av byen, kan du for ek­sem­pel ta tu­ren til Søg­ne Gam­le Preste­gård der det både er en ut­stil­ling i Lå­ven og Søg­ne­de­sign som hol­der til i preste­bo­li­gen.

TATOVERINGER

Den­ne hel­ga sam­les 40 ta­to­ve­rings­ar­tis­ter på fest­nin­gen i Kristiansand un­der Kris­ti­an- sand Tattoo Con­ven­tion.

MUSIKKTIPS

I mai slapp Må­ke­skrik-ak­tu­el­le Are You Ha­ving Fun Yet sin de­but-pla­te. Det­te lo­ver godt. 80-talls-vib­ber kom­bi­nert med in­die. Tit­tel­spo­ret set­ter seg ga­ran­tert på hjer­nen.

SERIETIPS

Se­song 2 av «Glow» er nå til­gjen­ge­lig på Net­flix. Se­ri­en hand­ler om et wrest­ling-show med kvin­ner. Her­lig 80-talls nos­tal­gi som ga­ran­tert vil få deg til å trek­ke på smile­bån­det.

HU­MOR I VAR­MEN?

Da vil­le jeg sjek­ket ut «Youn­ger» på Tv 2, der se­song fem ny­lig ble slup­pet. En fra­skilt kvin­ne i førti­åre­ne la­ter som om hun er 27 for å få seg en jobb i for­lags­bran­sjen. Fni­ser høyt i hver epi­so­de.

FOTO: JACOB BUCHARD

Tor Even Børuf­sen og Pet­ter Lang­feldt fra Vågs­bygd Han­dy spil­ler sam­men med André Had­land på Vakt­bua fre­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.