Martha Ma­rie El­ling­sen fyl­ler 100 år

Faedrelandsvennen - - NAERT -

●●100 år 14. juli: Hus­mor Martha Ma­rie «Met­te» El­ling­sen, Stran­na­sen­te­ret, Lyng­myr­vei­en 33, 4900 Tvede­strand.

Ju­bi­lan­ten fikk sin ut­dan­nel­se på sko­len i Lyng­ør og han­dels­sko­len i Aren­dal og ar­bei­det som prak­ti­kant, i bu­tikk og på kon­tor til hun fød­te sitt førs­te barn i 1946. Hun var lo­kal­po­li­ti­ker i skole­sty­ret, kom­mune­sty­ret og for­mann­ska­pet i Tvede­strand, og hun satt i sty­ret for Tvede­strand spare­bank og re­pre­sen­tant­ska­pet for Spare­ban­ken Sør. I en år­rek­ke var hun le­der for hus­mor­la­get, helse­la­get, vel­for­enin­gen og sty­ret for Lyng­ør bede­hus. Utal­li­ge ti­mer er gått med til dug­na­der, kake­ba­king og lodd­salg. Hun gif­tet seg med barn­doms­ven­nen Tho­mas Kris­ti­an El­ling­sen i 1945 og fikk fire barn, som har gitt dem ni barne­barn og 16 olde­barn. Tho­mas var sjø­kap­tein og Met­te styr­te sku­ta hjem­me. Si­den 2008 har hun va­ert enke.

Ju­bi­lan­ten er kjent for sitt gode humør, sto­re gjest­fri­het og en fa­bel­ak­tig hu­kom­mel­se, og hun har strik­ket og hek­let til hele fa­mi­li­en og gode ven­ner. Hun lø­ser fort­satt kryss­ord, le­ser bø­ker og avi­ser og føl­ger med på Face­bo­ok. Al­les tan­te Met­te, også kalt Øydron­nin­gen, fei­res med fa­mi­lie og ven­ner i Lyng­ør på den sto­re da­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.