25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NAERT -

14. JULI 1993

●●I over ett år har dag­pa­si­ent­grup­pen på Terne­vig Syke­hjem hatt tippe­lag. Stor­ge­vins­ten har imid­ler­tid latt ven­te på seg. I som­mer er av­de­lin­gen stengt, men topp­la­get vil­le ikke ta som­mer­fe­rie. De sat­set på fer­dig­ut­fyl­te fem­ukers ku­pon­ger og vant 207.448 kro­ner. Ju­be­len sto kan­skje ikke i ta­ket da 70-, 80- og 90-årin­ge­ne fei­ret stor­ge­vins­ten med mar­si­pan­kake i går. Men stolt­he­ten lys­te i øyne­ne på de ni pen­sjo­nis­te­ne og den ene plei­e­ren som er med på la­get. For selv om det ikke ble mer enn 20.000 kro­ner på hver av dem, går de al­le­re­de un­der nav­net «tippe­mil­lio­na­ere­ne» på syke­hjem­met. – Nå kan de ang­re seg, de som ikke vil­le va­ere med, sier 89 år gam­le Sigrid Jo­hann­es­sen. Eldste­mann på la­get, 93 år gam­le Ågot Rei­er­sen, fikk aeren av å ta førs­te kake­styk­ke. I da­gens avis kan vi også lese om Nel­ly El­gåen som gikk på dans på lo­ka­let for­di hun tenk­te det var god medi­sin for den von­de ryg­gen. Saks­be­hand­le­ren fra trygde­kon­to­ret så hen­ne, og der­med ble tryg­da re­du­sert med 50 pro­sent. Nå har Riks­trygde­ver­ket om­gjort «danse­ved­ta­ket».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.