Hos Deg er li­vets kil­de

Faedrelandsvennen - - NAERT - TER­JE TØN­NES­SEN,

Har du i som­mer sit­tet en kveld og sett ut i stjerne­him­me­len? Tenkt: Hvor kom­mer det fra, stjerne­tå­ke­ne, ga­lak­se­ne, pla­ne­te­ne, ko­me­te­ne, me­teo­re­ne? Er alt til­fel­dig­he­ter? Er alt et evo­lu­sjo­nis­tisk makt­spill, der bru­ta­le, astro­fy­sis­ke herske­tek­nik­ker er ut­vik­lings­mes­sig ene­rå­den­de? Fins der en kil­de til alt, en kil­de­nes kil­de? Ja. Det er min tro. Gud er li­vets, ska­per­ver­kets kil­de, år­sak, opp­rin­nel­se. Uni­ver­set er ikke en spek­ta­ku­la­er, kos­mo­lo­gisk til­fel­dig­het som utvider seg i alle ret­nin­ger uten mål og me­ning. Kos­mos har en hen­sikt. Na­tur­lo­ve­ne har et opp­hav. Jor­da vi bor på har så mye liv, så uen­de­lig man­ge flot­te le­ven­de ve­se­ner. Det er en be­fri­en­de tro, en klok tan­ke og en gans­ke vi­ten­ska­pe­lig hold­bar hold­ning å kun­ne si: «For hos Deg er li­vets kil­de, i Ditt lys ser vi lys» (Sal­me 36, 10). Vi er så små vi men­nes­ker - når vi sit­ter en som­mer­kveld og stir­rer ut i kos­mos. Sår­ba­re. Dø­de­li­ge. Med et stort ego. Vi tror vi kan så mye. Vet så mye. I vir­ke­lig­he­ten er vi gans­ke be­gren­se­de. Vi kri­ger og svi­ker og slåss. Som før. Vi spei­ler oss i alle til­gjen­ge­li­ge, nar­sis­sis­tis­ke speil og kjø­rer våre ego­sen­tris­ke løp. Men – lo­vet va­ere Je­sus Kris­tus – på den­ne pla­ne­ten bry­tes li­vets brød og frel­sens kalk løf­tes. I Evan­ge­li­ets nåde­glans kan vi i Kris­tus-til­be­del­sens oase sen­ke skuld­re­ne, fin­ne hvi­le og si: «Alle mine kil­der er i Deg» (Sal­me 87.7). Det er godt. Da blir det helg. Hel­lig tid. Hel­lig sted. Hel­lig liv. Vel­sig­net søn­dag!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.